Profeetta Thomas S. Monson, neuvonantajat Henry B. Eyring (vasemmalla) ja Dieter F. Uchtdorf (oikealla)