Kysymyksiä ja vastauksia

Käännetty sivulta www.mormonnewsroom.org

Mormonismi tarkoittaa Myöhempien Aikojen Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäsenten uskonnollisia oppeja ja käytäntöjä. Kirkon jäsen tunnetaan usein nimellä mormoni. Mormonismi selittää tämän kirkon oppeja, jotka palautettiin takaisin maan päälle profeetta Joseph Smithin kautta. Kun kysytään mitä mormonismi tarkoittaa, jäsenet puhuvat usein heidän rakkaudestaan Vapahtajaa Jeesusta Kristusta kohtaan. Heille Vapahtaja on keskeinen mormonismissa. Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko on neljänneksi suurin kristillinen kirkko Amerikassa ja kasvaa yhä. Vaikka kirkko on näin läsnä, sitä ei tunneta kovin hyvin. Kirkon jäsenistä yli puolet asuvat Yhdysvaltojen ulkopuolella. Jäseniä löytyy jokaisella elämän alalla – liiketaloudessa ja hyväntekeväisyysjärjestöissä, opetus- ja tiedealalla, poliittisissa ryhmissä ja hallituksissa, viihde- ja uutisalalla. Mormoniteologian mukaan kaikille on suotu jokin keino tehdä hyvää ja auttaa toisia, ja myös saada hyvää toisilta. Toisista välittäminen ei rajoitu vain jäsenten väliseksi vaan ulottuu kaikkialle. Kirkolla on myös instituutiona vastuu selittää selkeästi sen virallisia oppeja.

Mitkä ovat keskeisimmät Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon uskomukset?

Joseph Smith, viimeisten aikojen ensimmäinen profeetta ja kirkon perustaja kirjoitti: “Uskontomme perusperiaatteet ovat, että Jeesus Kristus kuoli, haudattiin ja nousi ylös kolmantena päivänä ja nousi taivaaseen; kaikki muut asiat, jotka kuuluvat uskontoomme, ovat vain tämän lisänä. Lisäyksenä yllä mainittuun, myöhempien aikojen pyhät uskovat yksiselitteisesti, että:

  1. Jeesus Kristus on maailman Vapahtaja ja rakastavan taivaallisen Isän Poika.
  2. Kristuksen sovitustyö antaa ihmiskunnalle mahdollisuuden tulla pelastetuksi synneistään ja palata perheinensä asumaan Jumalan luona.
  3. Kristuksen alkuperäinen kirkko – kuten Uudessa Testamentissa selitetään – on palautettu nykyaikana.

Jeesus Kristus on maailman Vapahtaja ja rakastavan taivaallisen Isän Poika

Myöhempien aikojen pyhät uskovat, että Jumala lähetti Poikansa Jeesuksen Kristuksen pelastamaan koko ihmiskunnan heidän synneistään. Jumala on rakastava taivaan Isä, joka tuntee kaikki lapsensa henkilökohtaisesti. Hän kuulee, vastaa heidän rukouksiinsa ja tuntee myötätuntoa heitä kohtaan. Taivaallinen Isä ja Jeesus Kristus ovat kaksi erillistä henkilöä, mutta he ovat yhdessä Pyhän Hengen kanssa yksimielisiä tahdossa, tarkoituksessa ja rakkaudessa. Myöhempien aikojen pyhät palvelevat Jeesusta Kristusta Vapahtajana ja Pelastajana. Hän on kirkon jäsenten elämän keskipiste. He hyväksyvät Kristuksen armon, seuraavat Hänen esimerkkiään menemällä kasteelle (Matteus 3:13-17), rukoilemalla Hänen (Isän) pyhässä nimessään (Matteus 6:9-13), ottamalla sakramentin (Luukas 22:19-20), tekemällä hyvää toisille (Apostolien teot 10:38) ja todistamalla Hänestä sanoissa ja teoissa (Jaakobin Kirje 2:26).

Kristuksen sovitustyö antaa ihmiskunnalle mahdollisuuden tulla pelastetuksi synneistään ja palata perheinensä asumaan Jumalan luona.

Myöhempien aikojen pyhät uskovat, että Jumalalla on suunnitelma lapsilleen, jotta he voivat palata asumaan takaisin Hänen luokseen  ja tulla “Kristuksen kanssaperijöiksi” (Kirje Roomalaisille 8:17). Jeesuksen sovitustyö on keskeisin osa Jumalan suunnitelmassa meille. Vaikka teemme virheitä ja syntiä, mormonit näkevät tämän kuolevaisen elämän mahdollisuutena kehittyä ja oppia. He uskovat, että heidät puhdistetaan synneistään Kristuksen armon kautta, jos he seuraavat Kristuksen opetuksia, ottavat iloiten vastaan Hänen armonsa ja menevät kasteelle ja ottavat sakramentin (viikoittain). Mormonit uskovat, että näin he voivat palata elämään Jumalan ja perheittensä kanssa ikuisesti.

Kristuksen alkuperäinen kirkko – kuten Uudessa Testamentissa selitetään – on palautettu nykyaikana.

Jäsenet uskovat, että Kristus rakensi kirkkonsa alkuajoista lähtien “apostolien ja profeettojen perustukselle” (Kirje Efesolaisille 2:20; katso myös Kirje Efesolaisille 4:11-14) ja “yhden uskon, yhden kasteen” (Kirje Efesolaisille 4:5) perustalle. He uskovat, että Kristuksen apostolien kuoleman jälkeen tämä perusta – “yksi usko” – heikentyi. Seurauksena alkuperäinen valtuus johtaa kirkkoa menetettiin ja tarvittiin tapahtuma, “palautus”, “jolloin kaikki asetetaan jälleen kohdalleen” (Apostolien teot 3:21). Ja sitten vielä: Kirkon jäsenet ymmärtävät, että perheet ovat sosiaalisen yhteiskunnan tärkein yksikkö. Sen mukaan niille, jotka seuraavat Kristusta ja pitävät Hänen käskynsä, on luvattu jumalan asettamat ikuiset perhesuhteet taivaassa heidän rakkaittensa kanssa.

Jos haluat keskustella ja saada enemmän vastauksia, klikkaa tästä.

Ovatko mormonit kristittyjä?

Kyllä. Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko on kristillinen kirkko, mutta ei katolinen eikä protestanttinen. Se on oikeammin palautettu Jeesuksen Kristuksen kirkko, niin kuin Vapahtaja sen alunperin perusti Raamatun Uudessa testamentissa. Kirkko ei omaksu niitä uskontunnustuksia, mitkä kehittyivät kolmannen ja neljännen vuosisadan aikana ja mitkä ovat keskeisinä monissa muissa kristillisissä kirkoissa. Myöhempien aikojen pyhät uskovat, että Jumala lähetti Poikansa Jeesuksen Kristuksen pelastamaan ihmiskunnan kuolemalta ja heidän synneiltään. Jeesuksella Kristuksella on keskeinen osa kirkon jäsenten elämässä. He pyrkiät seuraamaan Hänen esimerkkiään menemällä kasteelle (ks. Matt. 3:13-17), rukoilemalla Hänen pyhässä nimessään (ks. Matt. 6:9-13), nauttimalla sakramentin (ks. Luuk. 22:19-20), tekemällä hyvää muille (ks. Ap.t. 10:38) ja todistamalla Hänestä niin sanoin kuin teoin (ks. Jaak. 2:26). Ainoa tie pelastukseen kulkee uskon kautta Jeesukseen Kristukseen.

Mitä mormonit uskovat Jumalasta?

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkossa Jumalaan viitataan usein taivaallisena Isänämme, koska Hän on kaikkien ihmishenkien Isä ja heidät on luotu Hänen kuvakseen (ks. 1 Moos. 1:27). Se on sopiva sana Jumalalle, joka on hyvä ja oikeudenmukainen, kaikkitietävä ja kaikkivoiva. Isä Jumala, Hänen Poikansa Jeesus Kristus ja Pyhä Henki muodostavat jumaluuden kolminaisuuden mormoneille. Myöhempien aikojen pyhät uskovat, etta Jumalalla on ruumis, joskin se on täydellinen ja kirkastettu.

Mikä on mormonitemppeli?

Temppeleitä oli kautta Raamatun aikojen. Näitä rakennuksia pidettiin Herran huoneena (ks. 2 Aikak. 2:1-5). Kirkon jäsenet pitävät myöhempien aikojen temppeleitä myös Herran huoneina. Temppelit ovat pyhiärakennuksia Myöhempien Aikojen Pyhille ja siellä heille opetetaan Kristuksen keskeisestä osasta Jumalan pelastussuunnitelmassa ja heidän henkilökohtaisesta suhteestaan Jumalaan. Temppeleissä kirkon jäsenet solmivat liittoja Jumalan kanssa elääkseen hyveellistä ja uskollista elämää. He myös suorittavat sakramentteja edesmenneitten sukulaistensa puolesta. Mormonitemppeleissä suoritetaan myös avioliittoseremonioita, missä luvataan uskollisille iankaikkinen elämä heidän perheensäkanssa. Perheellä on keskeinen merkitys kirkon jäsenille.

Lue täältä yksityiskohtaisempi selitys Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon temppeleistä nykyään. Tästä painamalla voit lukea artikkelin, joka kertoo, mitä Myöhempien Aikojen Pyhät tekevät temppeleidensä eri huoneissa.

Johtavatko mormoninaiset kirkossa?

Kyllä. Kaikki naiset ovat rakastavan taivaallisen Isän tyttäriä. Naiset ja miehet ovat tasa-arvoisia Jumalan silmissä. Raamatussa sanotaan: “Yhdentekevää, oletko juutalainen vai kreikkalainen, orja vai vapaa, mies vai nainen, sillä Kristuksessa Jeesuksessa te kaikki olette yksi.” (Gal. 3:28) Perheessä vaimo ja mies muodostavat tasa-arvoisen kumppanuuden perhettä johtamaan ja kasvattamaan.

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon alusta lähtien naisilla on ollut keskeinen rooli kirkon työssä. Samoin kuin kelvollisilla miehillä on pappeus, kelvolliset naiset palvelevat johtajina, neuvonantajina, lähetyssaarnaajina, opettajina ja monissa muissa vastuutehtävissä. He saarnaavat usein ja johtavat seurakunnan rukouksia jumalanpalveluksissa. He palvelevat niin kirkossa kuin paikallisesti ja avustavat maailmaa monissa ammateissa. Heidän elintärkeä ja yksilöllinen työ lasten kasvattamisessa on tärkeä vastuu ja erityinen etuoikeus, mikä on yhtä tärkeä kuin pappeuden vastuutehtävät.

Mikä on kirkon kanta rotusuhteisiin?

Klikkaa tästä lukeaksesi laajemman artikkelin, joka kertoo kirkon historiasta mustiin ja pappeuteen liittyen.

Jeesuksen Kristuksen evankeliumi on kaikille. Mormonin kirjassa sanotaan: “Mustia eikä valkoisia, orjia eikä vapaita, miehiä eikä naisia … kaikki ovat Jumalalle yhdenvertaisia.” (2 Ne. 26:33) Tämä on kirkon virallinen oppi.

Ihmiset kaikista kansoista ja kulttuureista ovat aina olleet tervetulleita ja heidät on kastettu kirkkoon sen alkuajoista lähtien. Itse asiassa ennen kuolemaansa vuonna 1844 Joseph Smith – Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon perustanut profeetta – vastusti orjuutta. Sinä aikana jotkut mustat veljet asetettiin pappeuteen. Myöhemmin kirkko lopetti Afrikasta peräisin olevien miesten asettamisen pappeuteen, vaikkakin joitain poikkeustapauksia löytyi. Ei ole tarkkaan selvillä, miksi, kuinka ja milloin tämä rajoitus alkoi kirkossa, mutta se on päättynyt. Kirkon johtajat pyrkivät saamaan jumalallista johdatusta tästä aiheesta, ja vuodesta 1978 lähtien kirkko on tarjonnut pappeuden kaikille kelvollisille miehille.

Kirkko tuomitsee yksiselitteisesti rasismin ja kaikki mahdolliset rasistiset toimet kirkon sisällä ja sen ulkopuolella. Vuonna 2006 kirkon silloinen presidentti Gordon B. Hinckley julisti, ettei “kukaan joka lausuu väheksyviä huomautuksia toiseen rotuun kuuluvista voi kutsua itseään Kristuksen todelliseksi opetuslapseksi. Eikä hän voi kuvitella olevansa sopusoinnussa kirkon opetusten kanssa. Huomioikaamme kaikki, että meistä jokainen on taivaallisen Isämme poika tai tytär ja Hän rakastaa kaikkia lapsiaan”.

Uskovatko mormonit Raamattuun?

Kyllä. Kirkko kunnioittaa Raamattua Jumalan sanana, pyhänä kirjoituksena. Myöhempien aikojen pyhät vaalivat sen opetuksia ja osallistuvat sen jumalallisen viisauden elinikäiseen opiskeluun.

Lisäksi Raamattua pohditaan ja siitä keskustellaan jumalanpalveluksissa.

Muut pyhät kirjoitukset – niin kuin Mormonin kirja – voimistavat ja vahvistavat Jumalan opetuksia antamalla lisätodistuksia ja koskettavia henkilökohtaisia kokemuksia, mitä monilla on ollut Jeesuksen Kristuksen kanssa. Kirkon apostolin M. Russell Ballardin mukaan “Mormonin kirja ei laimenna, vähennä eikä vähättele Raamattua. Päinvastoin, se laajentaa, jatkaa ja korottaa sitä.”

Mikä Mormonin Kirja on?

Raamatun Vanhan ja Uuden testamentin lisäksi Mormonin kirja on toinen todistus Jeesuksesta Kristuksesta. Se sisältää muinaisten profeettojen kirjoituksia ja antaa selonteon Jumalan toimista ihmisten kanssa Amerikan mantereella.

Myöhempien aikojen pyhille, se on rinnakkain Raamatun Vanhan ja Uuden testamentin kanssa pyhänä kirjoituksena.

Mormonin Kirja on meille varsinkin tätä aikaa varten. Se sisältää Jumalan ilmoitetun evankeliumin täyteyden ja auttaa meitä selviytymään nykyajan haasteista, maailman hämmennyksestä ja sekasorrosta. Se auttaa elämän suurissa kysymyksissä  ja tuo esim. perheillemme rauhaa ja yhtenäisyyttä.

Lue Mormonin kirjan esittelevä artikkelimme täältä.

Uskovatko mormonit, että meillä on vieläkin profeettoja ja ilmoituksia?

Kyllä. Kirkkoa johdetaan nykyäänkin profeettojen ja apostolien kautta, mikä seuraa sitä tapaa, miten Jeesus järjesti kirkkonsa Raamatun aikoina. Kolme apostolia muodostaa ensimmäisen presidenttikunnan, johon kuuluu presidentti eli kirkon profeetta ja hänen kaksi neuvonantajaansa. Yhdessä kahdentoista apostolin koorumin kanssa heidän vastuullaan on johtaa maailmanlaajuista kirkkoa ja palvella Herran Jeesuksen Kristuksen erityisinä todistajina. Jokainen heistä on kirkon jäsenten hyväksymä profeetalliseen rooliinsa.

Uskovatko myöhempien aikojen pyhät myös, että apostolit saavat ilmoitusta Jumalalta?

Kyllä. Kun myöhempien aikojen pyhät keskustelevat Jumalan kanssa, he kutsuvat sitä rukoukseksi. Kun Jumala vastaa Pyhän Hengen vaikutuksen kautta, jäsenet kutsuvat sitä ilmoitukseksi. Ilmoitus laajimmassa mielessä on jumalallista ohjausta tai innoitusta. Se on Jumalan viestintää totuudesta ja tiedosta Hänen lapsilleen maan päällä, heidän kielensä ja ymmärryksensä mukaan. Se tarkoittaa yksinkertaisesti jonkin sellaisen paljastumista, mitä ei aiemmin tiedetty. Raamattu kuvailee erilaisia ilmoituksia, jotka vaihtelevat dramaattisista näyistä herkkiin tunteisiin: “palavasta pensaasta” aina “hiljaiseen ääneen”. Mormonit uskovat, että yleensä taivaallinen johdatus tulee hiljaa, usein vaikutelmien, ajatusten tai tunteiden kautta, jotka Jumalan Henki heille tuo. Useimmiten ilmoitus saapuu jatkuvina rukouskeskusteluina Jumalan kanssa: On ongelma, minkä eri puolia mietiskelemme, esitämme sitten kysymyksen ja sitten, jos meillä on riittävästi uskoa, Jumala johdattaa meidät vastauksiin – joko osittain tai täysin. Vaikka ilmoitus onkin viime kädessä hengellinen kokemus, se vaatii myös tarkkaavaisuutta. Jumala ei vain jakele tietoa. Hän odottaa, että me itse selvitämme asioita rukouksen ja mietiskelyn kautta etsien.

Ensimmäinen presidenttikunta ja kahdentoista apostolin koorumin jäsenet saavat ilmoitusta koko kirkon johtamiseen. Yksittäiset henkilöt saavat innoitusta siihen, miten elää omaa elämäänsä ja auttaa ja palvella muita.

Ovatko mormonit moniavioisia?

Eivät. Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkossa on lähes 16 miljoonaa jäsentä, eikä yksikään heistä ole moniavioinen. Moniavioisuus on ehdottomasti kielletty kirkossa. Kirkon yleisperiaate avioliitosta on yksiavioisuus, niin kuin Mormonin kirja opettaa (ks. Jaak. 2:27). Joinain Raamatun ajanjaksoina partriarkat Abraham ja Jaakob harjoittivat moniavioisuutta, niin kuin myös kuningas Daavid ja kuningas Salomon. Myöhempinä aikoina pieni vähemmistö harrasti sitä kirkon alkuaikoina. Moniavioisuus lakkautettiin virallisesti vuonna 1890 – yli 120 vuotta sitten. Niillä, jotka harrastavat moniavioisuutta nykyään, ei ole mitään tekemistä kirkon kanssa.

Voit lukea laajemmin moniavioisuudesta artikkeleistamme. Tämä artikkeli kertoo moniavioisuudesta, jota harjoitettiin kirkon alkuaikoina Kirtlantissa ja Nauvoossa. Tässä artikkelissa kuvaillaan moniavioisuutta kirkkomme perustajan, Joseph Smithin, näkökulmasta. Tällä lyhyellä videolla selitetään, miksi mormonit harjoittivat moniavioisuutta 1800-luvulla.