Usein kirkon jäsenten kuulee suurella hartaudella muistelevan lähetyssaarnaajia, jotka alunperin esittelivät evankeliumin heille. Jonkun toisen saattaa kuulla yhtä suurella hartaudella muistelevan sitä, kuinka onnistui välttämään lähetyssaarnaajat tai käännyttämään heidät pois luotaan. Lähetyssaarnaajien tarkoituksena ei kuitenkaan ole tehdä jokaisesta kirkon jäsentä. He pyrkivät auttamaan jokaista muodostamaan suhteen Kristuksen kanssa ja lähestymään Häntä. Kaste saattaa olla osa tuota matkaa, tai sitten ei. Mutta lähetyssaarnaajat tekevät myös paljon muuta.

Tästä artikkelista voit lukea lisää siitä, mitä lähetyssaarnaajien kokemukseen Suomessa esimerkiksi saattaa kuulua.

Jos olet kuitenkin rohkaistunut tapaamaan kirkkomme edustajat, joko internetin välityksellä tai kasvotusten, mitä voit odottaa tältä tapaamiselta?

Mistä lähetyssaarnaajat kertovat

Lähetyssaarnaajat pyrkivät keskustelemaan tapaamiensa ihmisten kanssa heitä kiinnostavista uskon aiheista. He pyrkivät huomioimaan henkilön tarpeet ja vastaavat mielellään kysymyksiin kirkostamme. Lähetyssaarnaajien kanssa voi tavata keskustelun merkeissä vain kerran tai niin usein kuin itse haluaa. Heillä on viisi eri aihekokonaisuutta, joista he kertovat ihmisille. Samaa aihetta voidaan käydä läpi useammallakin keskustelukerralla ja niistä voidaan yhdistellä tilanteeseen parhaiten vastaavia kokonaisuuksia.

Tässä lyhyet esittelyt lähetyssaarnaajien viidestä aihekokonaisuudesta: 

1. Evankeliumin palautus

Palautuksen sanoma kertoo siitä, kuinka Joseph Smith kutsuttiin profeetaksi ja kirkko perustettiin 1800-luvulla. Jumala kutsui profeetan, jotta maan päällä olisi jälleen Hänen valtuuttamansa edustaja opettamassa ja ohjaamassa ihmisiä Hänen puolestaan. Profeetan kautta Jumala palautti maan päälle pappeuden eli saman voiman, jonka Kristus antoi apostoleilleen ihmisten siunaamiseksi ja uskonnollisten toimitusten suorittamiseksi.

Uskomme, että Kristuksen kuoleman jälkeen alkukirkko vähitellen menetti pappeuden ja Jumalan valitseman johtajan, jolloin maailmassa vallitsi luopumukseksi kutsuttu hengellisen pimeyden aika. Jumalan ei ollut kuitenkaan tarkoitus jättää maailmaa tällaiseen tilanteeseen, vaan kutsua jälleen profeetta puhemiehekseen, kun aika olisi siihen otollinen.

Tämän profeetan kautta Jumala palautti saman organisaation, jonka Kristus perusti maan päällä eläessään ja siihen kuuluneet ‘apostolit, profeetat, evankeliumin julistajat, paimenet ja opettajat’ (Ef. 4:11). Mormonin kirja on todisteena Joseph Smithin jumalallisesta kutsumuksesta. Kirjan todenperäisyydestä voi jokainen saada oman vahvistuksensa lukemalla sitä ja kysymällä asiasta Jumalalta. 

2. Jumalan suunnitelma meitä varten

Kutsumme Jumalan suunnitelmaa meitä varten nimellä ’Pelastussuunnitelma’. Se kertoo pääpiirteissään siitä, mistä olemme tulleet, miksi olemme maan päällä ja mitä tapahtuu kuolemamme jälkeen.

Ennen syntymäämme olimme osa Taivaallisen Isän perhettä Hänen henkilapsinaan. Elimme Hänen luonaan ja Hän esitti meille suunnitelman, jonka kautta me voisimme kehittyä ja saada täydellisen ilon. Sitä varten meidän piti saada fyysinen ruumis, oppia valitsemaan hyvän ja pahan välillä, sekä kasvaa valintojemme seurauksena. Aadamin ja Eevan lankeemuksen kautta meille luodusta maailmasta tuli paikka, jossa voimme kehittyä ja kasvaa.

Kristus tarjoutui jo ennen maailman luomista Vapahtajaksemme. Jumala tiesi, että tulisimme tekemään virheitä ja kärsimään kuolevaisuudessa kipuja, surua ja kaikenlaisia vastoinkäymisiä. Lopulta tulisimme kuolemaan. Jeesuksen kärsimys, kuolema ja ylösnousemus auttaisi meidät kaikkien näiden haasteiden ylitse ja Hänen avullaan voisimme palata takaisin Jumalan luo tämän elämän jälkeen.

3.Jeesuksen Kristuksen evankeliumi

Evankeliumista puhuessamme emme viittaa johonkin Uuden Testamentin ensimmäisistä neljästä kirjasta. Evankeliumi merkitsee meille Kristuksen opetuksia siitä, mitä tarvitsemme ottaaksemme täysin vastaan Hänen työnsä puolestamme ja voidaksemme palata Jumalan luokse. Evankeliumissa on viisi askelta: usko, parannus, kaste, Pyhän Hengen lahjan saaminen ja kestäminen loppuun asti.

Uskolla tarkoitetaan sitä, että uskomme Kristukseen ja haluamme seurata Hänen opetuksiaan. Kun toimimme niiden mukaan, voimme tulla tuntemaan, että ne ovat totta ja Hän on todellinen.

Parannus merkitsee, että pyrimme Jeesuksen avulla jättämään syntimme taaksemme. Tunnistamme virheemme, tunnemme katumusta, tunnustamme syntimme Jumalalle ja pyydämme anteeksiantoa, sekä muutamme käytöstämme.

Kaste puhdistaa meidät parannuksenteon jälkeen synnistä. Se on askel, jonka kautta saamme anteeksi ja teemme Jumalan kanssa sopimuksen seurata Kristusta elämässämme. Saamme uuden alun.

Pyhän Hengen lahjan saaminen tarkoittaa, että henkilö, jolla on pappeus asettaa kätensä päämme päälle ja lausuu siunauksen, jossa hän pyytää meitä vastaanottamaan Pyhän Hengen. Tämä tarkoittaa, että meillä on oikeus Pyhän Hengen jatkuvaan kumppanuuteen elämässämme. Hän esimerkiksi auttaa meitä oppimaan Jumalasta, lohduttaa, muistuttaa mieleemme asioita, todistaa totuudesta ja puhdistaa meidät hengellisesti.

Kestäminen loppuun asti on sitä, että jatkamme edellämainittujen askelten ottamista elämässämme ja pyrimme olemaan uskollisia kasteessa Jumalan kanssa tekemällemme sopimukselle. Emme tule täydellisiksi tämän prosessin tuloksina. Viikoittainen ehtoollisen eli sakramentin nauttiminen uudistaa lupauksemme Jumalalle ja antaa meille mahdollisuuden yrittää uudelleen ja puhdistua jälleen virheistämme.

4. Käskyt

Kristus opetti ja omalla esimerkillään osoitti meille, kuinka meidän tulisi elää. Käskyt sanana saattavat yhdistyä ajatukseen mielivaltaisesta hallitsijasta, joka haluaa rajoittaa alamaistensa elämää. Jumalan suhteen tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Hän pyytää meitä elämään käskyjen mukaan voidakseen siunata meitä ja auttaakseen meitä olemaan onnellisia niin maanpäällisen elämämme aikana kuin kuolemamme jälkeen.

Käskyt sisältävät kuuliaisuuden, rukoilemisen, pyhien kirjoitusten opiskelemisen, lepopäivän pyhittämisen, kasteen ja konfirmoinnin (em. Pyhän Hengen lahjan saaminen), profeetan seuraamisen, kymmenen käskyn, siveyden lain, viisauden sanan, kymmenysten, paaston ja lainkuuliaisuuden periaatteet.

5. Lait ja toimitukset

Tämän aihealueen sisällöstä keskustellaan yleensä sellaisten henkilöiden kanssa, jotka haluavat mennä kasteelle. Ne kertovat kirkon jäsenyyteen liittyvistä käytännöistä ja toiminnasta seurakunnassa. Pappeus ja järjestöt kirkossa, lähetystyö, iankaikkinen avioliitto, temppelit ja sukututkimus, palveleminen, oppiminen ja opettaminen ovat läheisesti jäsenten elämään liittyviä asioita. Se ei tarkoita, etteivätkö lähetyssaarnaajat voisi keskustella näistä aiheista kenen tahansa kiinnostuneen kanssa tai sisällyttäisi tietoa aiheista myös muihin kokonaisuuksiin.

Mitä tapahtuu keskustelun aikana

Lähetyssaarnaajat suunnittelevat etukäteen jonkinlaisen sanoman ennakkotietojensa perusteella, mutta heidän ei tarvitse rajoittaa keskusteluaan siihen vaan he keskittyvät mielellään kuulijan kysymyksiin. Yleensä he aloittavat ja lopettavat keskustelun rukouksella. Silloin he puhuvat Jumalalle omin sanoin ja esimerkiksi pyytävät Hänen ohjaustaan, tai siunauksia keskusteluun osallistuville.

Lähetyssaarnaajat ottavat mielellään sekä internetin välityksellä tapahtuviin, että kasvokkaisiin tapaamisiin mukaan alueensa seurakunnan jäseniä, jotta henkilöllä on mahdollisuus saada monenlaisia näkökulmia ja tutustua pysyvästi paikkakunnalla asuviin kirkon jäseniin. Tapaamisessa jäsenet voivat myös olla apuna kielimuurin yllättäessä. 

Usein lähetyssaarnaajat pyytävät ihmisiä opiskelemaan myös itsekseen aiheesta, josta he ovat keskustelleet ja rukoilemaan saadakseen Jumalalta vastauksen, ovatko heidän esittämänsä asiat totta. He saattavat jättää jonkin lukualueen pyhistä kirjoituksista, josta voivat jatkaa keskustelua seuraavalla kerralla tai jakaa pieniä vihkosia, joissa on lisätietoa käsitellystä aiheesta. He pyytävät ihmisiä halutessaan kokeilemaan opettamiaan periaatteita käytännössä esimerkiksi käymällä kirkossa tai paastoamalla.

Jos henkilö haluaa valmistautua kasteelle menemiseen lähetyssaarnaajat ovat hänelle apuna, mutta lähetyssaarnaajien kanssa voi tavata ilman minkäänlaisia velvoitteita. He voivat käydä tuomassa Mormonin kirjan, pitää kanssasi rukouksen, suorittaa palvelutyötä, antaa siunauksen tai keskustella jostakin mielessäsi olevasta kysymyksestä. Lähetyssaarnaajat tapaavat ihmisiä mielellään useamman kerran, jos henkilö niin toivoo. Jos et halua tavata heitä, voit ilmaista asian ja he jättävät sinut rauhaan.

Lähetyssaarnaajat ovat tavallisia nuoria

Lähetystyössä palvelevat nuoret miehet ovat yleensä iältään noin 18-20 vuotiaita. Nuoret naiset taas palvelevat 19-21 vuotiaina. He ovat halukkaita kertomaan uskostaan ja pyrkivät ennen kaikkea palvelemaan Jumalaansa. 

Tällä videolla voit kuulla Kimmon kokemuksia hänen lähetystyöpalvelustaan. 

Lähetyssaarnaajilla on kotona perhe, ystäviä, koulu ja harrastuksia, jotka he ainakin osittain ovat jättävät palvelunsa ajaksi. He voivat käyttää kiinnostuksen kohteitaan ja kykyjään hyväkseen jossain määrin, mutta joutuvat aina uhraamaan jotain lähtiessään palvelemaan. Vaikka jokainen heistä on yksilö, heitä yhdistää usko Kristukseen ja halu auttaa ympärillään olevia ihmisiä muodostamaan läheisempi suhde Jeesuksen kanssa.

Tällä videolla voit tutustua muutamiin lähetyssaarnaajiin ja siihen, kuinka he ovat käyttäneet lahjojaan hyväkseen lähetystyöpalvelussaan.

Suurin osa lähetyssaarnaajista palvelee kotimaansa ulkopuolella. Tämä tarkoittaa sitä, että suomen kieli ei yleensä ole heidän äidinkielensä ja se saattaa olla heille haastavaa. Mutta vaikka lähetyssaarnaajat eivät välttämättä puhukaan täydellisesti kieltämme, heillä on täydellinen kyky auttaa meitä tuntemaan Pyhän Hengen läsnäolo.

Artikkelin on kirjoittanut Paula Jarvis

Mistä uskon aiheesta sinä haluaisit oppia lisää? 

Tule keskustelemaan kanssamme hengellisyyteen liittyvistä aiheista Seuraa Kristusta Facebook-ryhmässä: