Kirkossa, joka keskittyy niin paljon perheisiin ja siveyteen on ymmärrettävää, että monille on hieman epäselvää, millainen kanta kirkolla on raskauden ehkäisyyn. Kirkon johtajat ovat kommentoineet asiaa useita kertoja vuosikymmenten aikana. Tässä on muutamia asioita, joita he ovat sanoneet viime vuosina:

Presidentti Gordon B. Hinckley, 1984

“Minua loukkaa viisastelu siitä, että myöhempien aikojen pyhiin kuuluvan naisen ainoa kohtalo on pysyä kotona ja raskaana. Asia ei ole niin. Uskomme tietenkin lasten hankkimiseen. Herra on käskenyt meitä lisääntymään ja täyttämään maan, jotta meillä voisi olla iloa jälkeläisistämme, ja suurimman ilon saamme onnellisista lapsista hyvissä perheissä. Mutta Hän ei määritellyt lasten lukumäärää, eikä myöskään kirkko ole tehnyt niin. Se on avioparin ja Herran välinen pyhä asia. Kirkon virallinen lausunto on seuraavanlainen: ’Aviomiesten täytyy olla huomaavaisia vaimoilleen, joilla on suurempi vastuu lasten synnyttämisessä ja heidän huolehtimisessaan koko heidän lapsuutensa ajan, ja heidän pitäisi auttaa heitä pysymään terveinä ja voimakkaina. Avioparien pitäisi harjoittaa itsehillintää kaikissa suhteissansa. Heidän tulisi etsiä innoitusta Herralta kohdatessaan avioliiton haasteita ja lasten kasvattamisessa evankeliumin opetusten mukaisesti’ (General Handbook of Instructions [1983], p. 77)” (Cornerstones of a Happy Home, 6).

Elder Dallin H. Oaks

”Kuinka monta lasta avioparin pitäisi hankkia? Kaikki, joista he pystyvät huolehtimaan! Tietysti lapsista huolehtiminen tarkoittaa enemmän kuin sitä, että antaa heille elämän. Lapsia täytyy rakastaa, hoivata, opettaa, ruokkia ja vaatettaa, ja heille täytyy antaa koti ja hyvät lähtökohdat saada kykyjä tulla itse hyviksi vanhemmiksi. Monet kirkon perheet ovat suuria, koska vanhemmat uskovat Herran lupauksiin siunata heitä, kun he pitävät Hänen käskynsä. Toiset yrittävät, mutta heitä ei siunata lasten saamisella tai heidän haluamallaan määrällä lapsia. Koska tämä on hyvin henkilökohtainen asia, meidän ei tulisi arvostella toisiamme.” (”Suuri autuudensuunnitelma”, Valkeus, tammikuu 1994, s. 72.)

Elder Jeffrey R. Holland, Kirkon koululaitoksen hartaustilaisuus, 2015

“Veljet ja sisaret. Mielestäni meidän täytyy aloittaa aikaisemmin avioliiton ja perheen merkityksen opettaminen suuressa onnen suunnitelmassa opiskelijoillemme.  Jos odotamme siihen asti, kunnes he ovat naimaiässä, olemme pahasti jäljessä. Eikä minun tarvitse kertoa, että sosiaaliset trendit, moraalisen tason heikentyminen ja viihteen tarjoamat ”turhat kuvitelmat” ovat jatkuvasti tuota opetusta vastaan.

Hälyttävää on esimerkiksi se, että viimeisen 50 vuoden aikana miesten naimisiin menon keski-ikä on noussut 22-vuodesta 28 vuoteen! Tuo numero on maailmasta, ei kirkosta, mutta aikanaan seuraamme maailmaa jollakin tavalla paljolti sen sosiaalisten trendien mukaan. Kun tähän lisätään moninaiset vaikutukset, joille nuoret ovat alttiina, kuten lisääntynyt raskauden ehkäisyn saatavuus, moraalisesti tuhoavan pornografian yleistyminen ja vähentynyt yhteys valtion uskontoon, yleinen materialististen asioiden haaliminen, postmodernin ajatusmaailman nousu skeptisismillä ja subjektiivisuudella höystettynä. Lisäksi nähtävissä on yhteys ahdistukseen ja pelkoon, jota nouseva sukupolvi voi tuntea. Kun tällaiset tuulet puhaltavat heidän elämässään, he voivat turmeltua jopa ennen aikuisuutta ja avioelämän alkamista.”

Muut kirkon materiaalit

Kirkon käsikirja 2

”Aviopareilla, jotka voivat saada lapsia, on etuoikeus tarjota kuolevaisia ruumiita Jumalan henkilapsille, joiden hoivaamisesta ja kasvattamisesta he sitten ovat vastuussa. Päätös siitä, kuinka monta lasta perheeseen tulee ja milloin ne tulevat, on erittäin yksityinen ja henkilökohtainen, ja se tulee jättää parin ja Herran väliseksi asiaksi. Kirkon jäsenten ei pidä tuomita toisiaan tässä asiassa.

Avioparien tulee myös ymmärtää, että avioliiton sukupuolisuhteet ovat Jumalan hyväksymiä, ei ainoastaan lisääntymistarkoituksissa, vaan myös keinona ilmaista rakkautta ja lujittaa sekä tunnesiteitä että hengellisiä siteitä miehen ja vaimon välillä” (Käsikirja 2, 21.4.4.).

Lujana uskossa: evankeliumiaiheinen hakuteos

”Kun avioparilla on fyysiset edellytykset suoda kuolevainen ruumis taivaallisen Isän henkilapsille, heillä on siihen etuoikeus. Heillä on osa suuressa onnensuunnitelmassa, joka sallii Jumalan lasten saada fyysisen ruumiin ja kokea kuolevaisuuden.

Jos olet naimisissa, sinun tulisi keskustella puolisosi kanssa pyhästä velvollisuudestanne saattaa lapsia maailmaan ja kasvattaa heidät vanhurskaudessa. Ajatelkaa keskustellessanne elämän pyhyyttä ja merkitystä. Pohtikaa sitä iloa, joka lasten mukana tulee kotiin. Ajatelkaa hyvistä jälkeläisistä koituvia iankaikkisia siunauksia. Kun teillä on todistus näistä periaatteista, sinä ja puolisosi olette valmiita rukoilemaan ja päättämään, kuinka monta lasta haluatte ja milloin. Sellaiset päätökset ovat teidän kahden ja Herran välisiä.

Kun keskustelette tästä pyhästä asiasta, muistakaa, että sukupuolisuhteet avioliitossa ovat Jumalan hyväksymiä. Yksi näiden suhteiden tarkoitus on suoda fyysinen ruumis Jumalan lapsille, toinen tarkoitus on ilmaista rakkautta toisianne kohtaan – liittää aviomies ja vaimo yhteen kiintymyksessä, uskollisuudessa, huomaavaisuudessa ja yhteisessä tarkoituksessa” (Lujana uskossa/syntyvyyden säännöstely).

LDS.org -sivusto

“Lapset ovat yksi elämän suurimmista siunauksista ja heidän syntymänsä rakastaviin ja huolehtiviin perheisiin on keskeisessä osassa Jumalan suunnitelmassa ihmisille. Kun aviomies ja -vaimo ovat fyysisesti kykeneviä, heillä on etuoikeus ja velvollisuus saattaa lapsia maailmaan ja hoivata heitä. Päätös siitä, miten monta lasta he haluavat ja minä ajankohtana on aviomiehen ja -vaimon välinen yksityisasia.”

“Ne, joilla ei ole fyysisiä esteitä, voivat saada tämän siunauksen, ilon ja velvoitteen hankkia lapsia ja kasvattaa perheen. Tämän siunauksen saamista ei pitäisi viivästyttää itsekkäiden syiden vuoksi.”

“Sukupuolisuhde avioliitossa ei ole ainoastaan luomistarkoitusta varten, vaan myös keino ilmaista rakkautta ja vahvistaa hengellisiä ja tunnesiteitä aviomiehen ja -vaimon välillä.”

Viime kädessä “päätökset raskauden ehkäisystä ja noiden päätösten seuraukset ovat kuitenkin pelkästään jokaisen avioparin vastuulla.” (LDS.org -sivusto: Topics – Birth control).

 

Alkuperäisen artikkelin on kirjoittanut Jannalee Sandau ja se on julkaistu ldsliving.com-sivustolla nimellä ”Birth Control: What the Prophets Have Actually Said”.

Suomi ©2016 LDS Living, A Division of Deseret Book Company | English ©2016 LDS Living, A Division of Deseret Book Company