Joseph Smithin  elämän aikana kirjoitetuista ensimmäisen näyn selostuksista on olemassa kaksi yleistä kategoriaa.

 

Joseph Smithin itse kertomaa

Ensikäden selostukset, jotka Joseph Smith itse on dokumentoinut tai jotka on tehty hänen ohjeidensa mukaan, ovat seuraavat:

 1. JS History, ca. Summer 1832, pp. 1–3. Tämä on varhaisin ja henkilökohtaisin kertomus ja ainoa, jossa on mukana Joseph Smithin itse kirjoittamaa tekstiä.
 2. JS, Journal, 9–11 Nov. 1835, pp. 23–24. Joseph Smith kuvaili varhaisia kokemuksiaan näkyjen saamisesta vierailijalle kotonaan Kirtlandissa, Ohiossa, marraskuussa 1835. Hänen kuvauksensa kirjoitettiin ylös, ja myöhemmin Warren Parrish kopioi sen Joseph Smithin päiväkirjaan.
 3. Parrish muunsi myöhemmin Joseph Smithin vuosien 1835–1836 päiväkirjaa sisällyttäen sen historiaan ja otti mukaan hieman muunnellun version samasta kertomuksesta: JS History, 1834–1836, entry for 9 Nov. 1835, pp. 120–121.
 4. JS History, 1838–1856, vol. A-1, pp. 2–3. Tästä parhaiten tunnetusta kertomuksesta Joseph Smithin ensimmäisestä näystä tuli hänen kuusiosaisen elämänhistoriansa ensimmäinen teos. Kirjurit kopioivat ja sitoivat sen suurikokoiseksi kirjaksi, jonka Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko myöhemmin kanonisoi osaksi Kallisarvoista helmeä.
 5. 1840-luvun alkupuolella, Howard Coray alkoi tehdä muokattua jäljennöstä historiasta alkaen vuodesta 1838. Se jäi kesken sadan sivun jälkeen. Vaikka jotkut osiot hänen versiostaan ovat erilaisia alkuperäiseen tekstiin verrattuna, Joseph Smithin selostus ensimmäisestä näystä on täsmälleen samanlainen kuin alkuperäisessä tekstissä: JS History, 1838–ca. 1841, draft copy, pp. 2–4.
 6. Samoihin aikoihin Coray teki korjatun jäljennöksen sivuista, jotka hän kopioi vuoden 1838 historiasta: JS History, ca. 1841, fair copy, pp. 2–4.
 7. JS, “Church History,” Times and Seasons, 1 Mar. 1842, 3:706–707. Tämä lyhyt kirkon historia, johon usein viitataan ”Wentworthin kirjeenä”, valmistettiin Chicagolaisen sanomalehden toimittajan pyynnöstä. Sitä, miten paljon Joseph Smith osallistui kirjoittamiseen, ei tiedetä, mutta se julkaistiin hänen allekirjoittamanaan. Tämä selostus sisältää lainattua tekstiä Orson Prattin A[n] Interesting Account of Several Remarkable Visions -selostuksesta (ks. alla).
 8. Päivitetty versio tästä historiasta valmistettiin Yhdysvaltojen uskontoja käsittelevien tutkielmien kokoelmaa varten, joka julkaistiin vuonna 1844. Selostus Joseph Smithin näystä oli sanasta sanaan sama kuin vuoden 1842 versio: JS, “Latter Day Saints,” in Israel Daniel Rupp (ed.), He Pasa Ekklesia [The whole church], 404–405.

Muiden kertomat kokemukset

Varhaisista selostuksista, joita kirjoittivat Joseph Smithin aikalaiset ja jotka kuulivat hänen puhuvan näystä, on mukana seuraavat:

 1. Orson Pratt, A[n] Interesting Account, pp. 3–5. Tämä on varhaisin julkistettu kertomus ensimmäisestä näystä. Sen kirjoitti Orson Pratt kahdentoista apostolin koorumista ja se julkaistiin lehtisenä Skotlannissa vuonna 1840.
 2. Orson Hyde, Ein Ruf aus der Wüste [A cry out of the wilderness], pp. 14–16 (original German) (modern English translation). Toinen kahdentoista apostolin koorumin jäsen, Orson Hyde, julkaisi tämän selonteon Joseph Smithin varhaisimmista näyistä Frankfurtissa, Saksassa vuonna 1842. Hän kirjoitti tekstin englanniksi turvautuen vahvasti Prattin A[n] Interesting Account -selostukseen ja käänsi sen saksaksi julkaisua varten.
 3. Levi Richards, Journal, 11 June 1843. 11. kesäkuuta 1843 pidetyn yleisen kirkon kokouksen jälkeen, jossa Joseph Smith puhui ensimmäisestä näystään, Levi Richards lisäsi siitä selostuksen päiväkirjaansa.
 4. Interview, JS by David Nye White, Nauvoo, IL, 21 Aug. 1843; in David Nye White, “The Prairies, Joe Smith, the Temple, the Mormons, &c.,” Pittsburgh Weekly Gazette, 15 Sept. 1843, [3]. Elokuussa 1843 David Nye White, Pittsburgh Weekly Gazette -lehden toimittaja, haastatteli Joseph Smithiä hänen kotonaan kahden päivän oleskelunsa aikana Nauvoossa, Illinoisissa. Hänen uutisartikkelissaan oli mukana selostus Joseph Smithin ensimmäisestä näystä.
 5. Alexander Neibaur, Journal, 24 May 1844. 24. toukokuuta 1844, saksalainen maahanmuuttaja ja kirkon jäsen Alexander Neibaur vieraili Joseph Smithin kotona ja kuuli hänen kertovan ensimmäisen näkynsä yksityiskohdista.

Lisää tietoa

Jos haluat enemmän tietoa aikakirjojen pitämisestä ja Joseph Smithin ensimmäisestä näystä, lue myös Historical Introduction to History, circa Summer 1832 JSP, H1:6. The Joseph Smith Papers -sivustolla on myös kaksi videota eri versioista: “Firsthand Accounts of the First Vision” ja “Reported Accounts of the First Vision.”

Saadaksesi ”selkotekstisen” esittelyn alkuperäisistä Ensimmäisen näyn selostuksista, joihin on tehty alkuperäiseen tekstiin, pilkutukseen, kielioppiin ja isojen kirjaimien käyttöön virallisesti hyväksytyt korjaukset, katso Joseph Smith’s Accounts of the First Vision.

 

Alkuperäinen artikkeli julkaistiin osoitteessa josephsmithpapers.org. Artikkelin on kääntänyt Krista Kora.