Ei ole helppoa rajata profeettojen, apostolien ja historioitsijoiden kirkosta kirjoittamien kirjojen listaa. Aiheet vaihtelevat ja näkökulmia on monia. Mutta on joitain kirjoja, jotka ovat nousseet ylitse muiden ja vuosienkin jälkeen säilyttäneet äärimmäisen oleellisen paikkansa lukijoiden kirjahyllyissä. Haluammekin nyt esitellä listamme mormonikirjallisuuden klassikoita, jotka jokaisen jäsenen olisi hyvä lukea:

The Infinite Atonement – Tad R. Callister

”Sovitus on keskeinen teko ihmishistoriassa, kaikkien aikojen ratkaisevin hetki, oppien oppi”, näin kirjoittaa Robert L. Millet tämän maamerkin kaltaisen kirjan alkusanoissa.

Tämä kirja tarjoaa meille yhden kattavimmista, mutta myös ymmärrettävimmistä, sovitusta käsittelevistä tutkielmista tänä päivänä. Hän tarkastelee ajatuksen kanssa tämän ”suuren ja viimeisen uhrauksen” ääretöntä skaalaa, kuvaten sen voimaa ja laajuutta sekä selittäen, kuinka se vapahtaa meidät kaikki.

Se opettaa meille suurenmoisia totuuksia tästä ”oppien opista”, tuoden meille selkeyttä, todistusta sekä ymmärrystä, ja se kohottaa sieluamme ja mieltämme pohdiskellessamme Hänen täydellistä rakkauttaan – Hänen, joka antoi kaiken, jotta me voisimme saada kaiken.

Jeesus Kristus – James E. Talmage

(Kirja on alun perin julkaistu englanniksi nimellä ”Jesus Christ”)

Jeesus Kristus -kirja julkaistiin syyskuussa 1915, ja se on ollut aina siitä lähtien todellinen klassikkoteos Vapahtajan elämästä ja palvelutyöstä. Vanhin Marion G. Romney on sanonut: ”Se, joka saa vanhin James E. Talmagen Jeesus Kristus -kirjan huolellisen tutkiskelun kautta ymmärryksen, näkemyksen ja hengen todistuksen ylösnousseesta Herrasta, huomaa suuresti kasvattaneensa eläväistä uskoaan kirkastettuun Vapahtajaamme.”

Tämä kirja on julkaistu yli kahdeksan vuosikymmentä sitten sekä sittemmin käännetty monille eri kielille, mikä tekee siitä mormonikirjallisuuden todellisen klassikkoteoksen.

The Book of Mormon for LDS Families – Thomas R. Valletta (toim.)

Presidentti Gordon B. Hinckley on sanonut: ”Saatatte ajatella olevanne liian kiireisiä. 10-15 minuuttia pyhien kirjoitusten, erityisesti Mormonin kirjan, parissa voi antaa teille suurenmoista ymmärrystä Kaikkivoivan voimasta lastensa siunaukseksi.”

Tämä kauniisti sidottu kirja pitää sisällään koko Mormonin kirjan tekstin sen alkuperäisellä fontilla ja helposti luettavassa muodossa. Tämän edullisen teoksen alaviitteissä vaikeasti ymmärrettävät sanat on selitetty yksinkertaisin termein, tärkeitä käsitteitä on avattu laajemmin sekä nuorille lukijoille on esitetty kysymyksiä pohdittavaksi ja keskustelun tueksi. Kauniit värikuvat ja -maalaukset korostavat ja tukevat tekstiä.

Tämä kirja on aarre, jota kaikki perheet vaalivat. Ja lukemalla tätä pyhää kirjoitusta yhdessä, jokainen perhe voi kokea tulevansa siunatuksi ja pääsevänsä lähemmäs Herraa Jeesusta Kristusta.

Joseph Smith the Prophet – Truman G. Madsen

Joseph Smith, palautuksen profeetta. Kuka hän oli? Millainen hän oli? Kuinka hän onnistui tekemään niin paljon niin lyhyessä ajassa? Tässä valaisevassa kahdeksan luennon sarjassa tri Truman G. Madsen esittelee palautuksen ensimmäisen profeetan kiehtovaa historiaa. Hän tarjoaa syvällisen näkökulman tämän hienon miehen elämään, lisäten siihen oman todistuksensa Joseph Smithin kutsumuksesta.

All These Things Shall Give Thee Experience – Neal A. Maxwell

Suuren tuskan ja kärsimyksen keskellä profeetta Joseph Smithille sanottiin: ”Kaikki tämä antaa sinulle kokemusta ja on sinun hyväksesi.” Tuona hetkenä maailmalle näytettiin jälleen, että Jumala tietää ihmisen kärsimykset ja tuohon tuskaan on syynsä. Tämänkaltaiset käsitteet eivät aina ole helppoja hyväksyä, mutta, kuten vanhin Maxwell havainnoi, ”tuo ankaruus ei useinkaan ole oppien monimutkaisuudessa, vaan niiden syvällisissä vaatimuksissa meitä kohtaan”.

Tämä kirja keskittyy joihinkin näihin ”ankariin oppeihin”, joiden kanssa kirkon jäsenten täytyy näinä myöhempinä aikoina painia. Se auttaa jäseniä valmistautumaan tuleviin koettelemuksiin samalla vakuuttaen heille, että Jumalan rakkauden voima on aina uskollisten käsien ulottuvilla.

Uskonkappaleet – James E. Talmage

(Kirja on alun perin julkaistu nimellä ”Articles of Faith”)

Selkeyden, ytimekkyyden ja suorasanaisuuden nimissä ei ole toista hienompaa yhteenvetoa mormonien perusperiaatteista kuin Uskonkappaleet, jotka Joseph Smith kirjoitti. Tämä uskon periaatteiden yhteenveto toimi vanhin James E. Talmagen vuosina 1893 ja 1894 opettaman viikoittaisen teologiakurssin pohjana. Näiden oppituntien sisältö julkaistiin kirjallisessa muodossa vuonna 1899, otsikolla ”Articles of Faith”. Tämä kirja on ollut niin evankeliumin opiskelijoiden kuin opettajienkin perusaineistoa jo vuosisadan ajan, sillä se tarjoaa perustavanlaatuista oppia johdonmukaisessa järjestyksessä.

Autobiography of Parley P. Pratt, Revised Edition – By Parley P. Pratt, Scott & Maurine Proctor

Tämän uudistetun ja parannellun painoksen sivuilla voimme lukea sen kirjoittajan puhuvan meille rohkeasti, kauniisti ja nöyrästi haudan takaa. Aivan kuten hän jakoi henkilökohtaisen todistuksensa maailmalle eläessään, kuoltuaankin Parley P. Pratt edelleen julistaa Jeesuksen Kristuksen palautetun evankeliumin voimallista todistusta.

Apostolina ja lähetyssaarnaajana palautuksen alkuaikoina Parley P. Pratt todisti henkilökohtaisesti tapahtumia, jotka muovasivat nuorta kirkkoa. Hänen muistelmistaan voimme lukea pyhiä vastaan raivoavista väkijoukoista, voimme tuntea ensimmäisen sukupolven käännynnäisten uskon, ilon ja rakkauden ja voimme kokea Joseph Smithin arvokkuuden ja ylväyden hänen nuhdellessaan Jumalaa  pilkkaavia vartijoita Richmondissa Missourissa. Tämä on ehdottomasti hankkimisen arvoinen elämäkerta.

Believing Christ – Stephen E. Robinson

Kirjailija Stephen E. Robinson piirtää kuvaa Vapahtajan voimasta käyttäen vertauskuvia, kuten hänen omaa polkupyörätarinaansa, pyhien kirjoitusten kohtia ja henkilökohtaisia kokemuksia tässä koskettavassa menestysteoksessa. Hän selittää: ”Kuolevaisilla ihmisillä on määrättyjä velvollisuuksia, Jeesuksella on määrättömästi voimavaroja.” Yhdistämällä nuo kaksi voidaan saavuttaa korotus. Kunhan edistymme edes jossakin määrin, Herra on tyytyväinen ja siunaa meitä. Meidän ei pidä ainoastaan uskoa Kristukseen, mutta myös uskoa Häntä – uskoa, että Hänellä on voima korottaa meidät, että Hän voi tehdä sen, mitä Hän on luvannut. Luettuamme tämän kirjan, voimme ymmärtää paremmin oppeja oikeudenmukaisuudesta, armosta ja sen kautta pelastumisesta.

(Fine kustannus on suomentanut ja julkaissut tämän teoksen nimellä Uskommeko Kristusta? (2001). Suom. huomautus)

The Broken Heart – Bruce C. Hafen

”Sekä kustantajana että omakohtaisesta kokemuksesta suosittelen tätä uudistettua painosta kaikille, jotka etsivät parempaa ymmärrystä Herran Jeesuksen Kristuksen sovituksen laajuudesta ja vaikutuksesta yksilöön.” – Sheri Dew

Tämä kirja käsittelee Herran pelastavan armon roolia kuolevaisuuden kokemuksessamme. Tässä kirjoitelmien kokoelmassa Bruce Hafen kirjoittaa sovituksen tärkeästä opista. Tämä menestysteos rohkaisee, kohottaa ja innoittaa.

Christ and the New Covenant – Jeffrey R. Holland

Tässä vanhin Jeffrey R. Hollandin kirjoittamassa merkittävässä opillisessa teoksessa hän jakaa apostolisen todistuksensa Mormonin kirjan keskeisimmästä henkilöstä – Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta. Vanhin Holland on käyttänyt lähes vuosikymmenen lukien Mormonin kirjan huolellisesti kerta toisensa jälkeen ja keskittyen viittauksiin koskien Vapahtajaa ja Hänen opetuksiaan. Lopputulos on älykkäitä huomioita ja perusteellinen tutkielma Mormonin kirjan vaikutuksesta ymmärrykseemme Kristuksesta.

Discourses of Brigham Young – John A. Widtsoe (toim.)

Ne, jotka eivät tunne Brigham Youngin nerokkuutta tai persoonallisuutta, voivat huomata tämän olevan suurenmoinen esittely sekä itse miehestä että hänen sanomastaan.

Nämä tutkielmat ovat Brigham Youngin todistus Jumalan olemassaolosta, Jeesuksen Kristuksen jumalallisesta tehtävästä, evankeliumin palautuksesta täyteydessään Joseph Smithin kautta sekä mahdollisuudesta varmistaa onni sekä tässä elämässä että tämän jälkeisessä olemalla kuuliainen evankeliumin vaatimuksille.

Pelastuksen oppeja – Joseph Fielding Smith

(Tämä kirjasarja on alun perin julkaistu englanniksi nimellä ”Doctrines of Salvation”)

Pelastuksen oppeja, osat 1-3, on virallinen teos, jonka on kirjoittanut kirkon merkittävin evankeliumin tutkija, ja se pitää sisällään runsaasti selityksiä kattaen laajan skaalan evankeliumin eri aihealueita, joista monia ei käsitellä muissa lähteissä. Saat parempaa ymmärrystä esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin: Mikä oli kuolevaisuutta edeltävän olemassaolomme luonne ja tarkoitus? Mikä on todellinen luomiskertomus? Kuinka ensimmäisen ihmisen lankeemus vaikuttaa pelastukseemme? Mitä eroa on pyhällä Hengellä ja Jumalan hengellä? Ja kuinka todellisen ja petollisen ilmoituksen voi erottaa toisistaan?

Näitä sekä monia muita kiehtovia aiheita pääset tutkimaan lukiessasi Joseph Fielding Smithin kirjoitelmia, jotka on koonnut yhteen vanhin Bruce R. McConkie.

Evankeliumin oppi – Joseph F. Smith

(Tämä kirja on alun perin julkaistu englanniksi nimellä ”Gospel Doctrine”)

Vaikkei hän koskaan kirjoittanutkaan kirjaa, Joseph F. Smith, Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon kuudes presidentti, on jo vuosikymmenten ajan ollut yksi kirkon historian siteeratuin evankeliumin tutkija. Presidentti Harold B. Lee, kirkon 11. presidentti, on sanonut: ”Halutessani löytää selkeämpää määritelmää opillisista aiheista olen yleensä kääntynyt Joseph F. Smithin kirjoitusten ja opetusten puoleen.” Tämä kirja julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 1919 Melkisedekin pappeuden koorumeiden opiskeluaineistoksi. Siitä on sittemmin tehty useita uusia painoksia, ja se on todellinen mormonikirjallisuuden klassikko.

Lectures on Faith – Joseph Smith

Tiesitkö, että nämä opetukset olivat osa Oppi ja liitot -kirjaa aina vuodesta 1835 vuoteen 1921 asti? Vaikka niitä ei nykyään julkaista enää osana tuota pääteosta, on selvää, että Joseph Smith ja hänen seuraajansa pitivät niitä korkeassa arvossa. Presidentti Joseph Fielding Smith on sanonut: ”Nämä opetukset ovat erittäin arvokkaita ja niitä tulisi tutkia ja pohtia… Koen niiden olevan äärimmäisen arvokkaita Jeesuksen Kristuksen evankeliumin opiskelussa.” Bruce R. McConkie on luokitellut näiden opetusten olevan ”yksi parhaimmista oppiaineistoista mitä tulee jumaluuteen; Jumalan luonteeseen, täydellisyyteen ja ominaisuuksiin; uskoon, ihmeisiin ja uhrauksiin. Näiden opiskelusta voi olla paljon hyötyä kaikille tutkijoille.”

Kummia tekoja ja ihmeitä – Legrand Richards

(Tämä kirja on alun perin julkaistu englanniksi nimellä ”A Marvelous Work and Wonder”)

”Päättäessään toimintansa Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon Etelävaltioiden lähetyskentän johtajana vuonna 1937 vanhin LeGrand Richards jätti lähetyssaarnaajille kirjoitelman, jonka otsikkona oli ”Mormonismin sanoma”. Tämä kirjoitus oli laadittu lähetyssaarnaajien avuksi heidän tutkiessaan ja esittäessään evankeliumia järjestelmällisellä ja johdonmukaisella tavalla, ja sitä ovat siitä lähtien käyttäneet lukuisat lähetyskentät ja vaarnalähetyssaarnaajat. Toistuvat pyynnöt ja ehdotukset kirjoitelman painattamiseksi ovat vaikuttaneet päätökseen laajentaa alkuperäistä tekstiä ja julkaista se kirjana. Se on tässä nimellä Kummia tekoja ja ihmeitä.” (Esipuhe, Kummia tekoja ja ihmeitä, Legrand Richards)

No Doubt About It – Sheri Dew

Tämä kirja on niin paljon enemmän kuin vain oivaltava katsahdus evankeliumin perusperiaatteisiin. Se on herättelevä kutsu toimintaan, motivoiva kirja, joka auttaa lukijaansa pääsemään tietämisestä tekemiseen. Värikkäät kertomukset kirjailijan omista kokemuksista havainnollistavat, kuinka näitä totuuksia sovelletaan oikeassa elämässä.

Sisar Dew kirjoittaa: ”Meillä ei enää ole varaa käyttää energiaamme mihinkään, mikä ei johdata meitä ja perheitämme Kristuksen luo. Tulevina päivinä satunnainen sitoutuminen Kristukseen ei kanna meitä loppuun saakka. On tullut aika, jolloin jokaisen meistä täytyy seisoa selkä suorana ja sitten, tehdessämme niin, seisoa yhdessä.”

Counseling with Our Councils – M. Russell Ballard

”Ei ole mitään ongelmaa perheessä, seurakunnassa tai vaarnassa, jota ei voida ratkaista, jos etsimme ratkaisua Herran tavalla neuvottelemalla – todella neuvottelemalla – keskenämme.”

Näin opettaa vanhin M. Russell Ballard, joka on jo pitkään ollut jumalaisesti innoitetun neuvonpitojärjestelmän mestari. Tässä uudistetussa painoksessa hänen sanansa on päivitetty vastaamaan kasvanutta kirkon ja perheiden neuvonpitojen painotusta viime aikoina.

Tässä kirjassa esitetyt ajatukset ja ideat ovat korvaamaton voimavara kirkon johtajille, vanhemmille ja kenelle tahansa, joka haluaa palvella toisia paremmin joko kirkossa tai perheessä.

Teachings of Thomas S. Monson – Thomas S. Monson

Pitäen sisällään eliniän verran presidentti Thomas S. Monsonin opetuksia tämä kirja on ihanteellinen kumppani profeetan menestyselämäkerralle, To the Rescue.

Se on kallisarvoinen lähde kaikille, jotka opettavat evankeliumia tai haluavat oppia lisää Thomas S. Monsonilta.

Valmisteletpa oppiaihetta, puhetta, perheen opetustuokiota tai haluatpa vain kohottua ja motivoitua elämään täysin evankeliumin mukaisesti, tulet arvostamaan tätä kirjaa.

The Coming of the Lord – Gerald N. Lund

Gerald Lund nostaa esille tässä kirjassa sekä jännittävät että pelottavat tapahtumat, jotka niin edeltävät kuin seuraavatkin toista tulemista. Adam-Ondi-Ahmanin neuvonpito, kymmenen sukukunnan esiintulo, Siionin kaupunki ja temppeli, ”Mahtava ja voimakas” sekä itse tuhatvuotinen valtakunta – kirja käsittelee kaikkia näitä sekä monia muita aiheita selkeästi ja suoraan. Tarkoituksella välttäen spekulointia kirjailija sitoo omat huomautuksensa merkityksellisiin pyhien kirjoitusten kohtiin ja nykyajan profeettojen virallisiin lausuntoihin. Erityisen tärkeitä ovat johtopäätökset siitä, mistä ja miten vanhurskaat voivat löytää turvaa tulevina aikoina.

To Draw Closer to God – Henry B. Eyring

Herra sanoi Joseph Smithille: ”Lähestykää minua, niin minä lähestyn teitä; etsikää minua uutterasti, niin te löydätte minut; pyytäkää, niin te saatte; kolkuttakaa, niin teille avataan.” (O&L 88:63) Tässä kirjassa Henry B. Eyring kertoo joistain tavoista, joilla voimme lunastaa nämä lupaukset. Hän käsittelee, omalla ajattelevaisella ja hengellisellä tyylillään, seuraavanlaisia kysymyksiä: Kuinka oppia kuulemaan Herran ääni? Kuinka valita olla hyvä? Kuinka voittaa uskon koettelemukset? Kuinka vahvistaa perhettä? Kuinka antautua Kristukselle? Ja kuinka auttaa toisia lähestymään Herraa?

Jos haluaisit Herran hengen olevan kanssasi useammin tai jos haluaisit tuntea olevasi lähempänä taivaallista Isääsi ja Hänen olevan lähempänä sinua, voinet arvostaa tämän innoittavan kirjoitelmakokoelman oivalluksia ja sanomaa.

With Full Purpose of Heart – Dallin H. Oaks

Vanhin Dallin H. Oaks, joka tunnetaan terävistä evankeliumia koskevista oivalluksistaan ja tarkoista ilmaisuistaan, on siunannut mormoneja innoittavilla ajatuksillaan jo vuosien ajan. Nyt hänen suosituimmat ja voimallisimmat puheensa on koottu yksiin kansiin. Vanhin Oaks on sanonut: ”Toivon, että kokoamalla ne yhteen niihin voidaan päästä helpommin käsiksi ja yhteen kerätyn kokonaisuuden vakuuttavuus on suurempi kuin hajanaisten osasten summa.”

Tässä kirjassa hän soveltaa myöhempien aikojen oppeja elämän iloihin ja haasteisiin tarkastellessaan joitain evankeliumin periaatteita, kuten tuomitsemista, parannusta, ilmoitusta, ylösnousemusta, sakramenttia, sovitusta ja Herran ajankäsitettä. Hän jakaa todistuksensa Vapahtajan jumalallisuudesta sekä pelastussuunnitelmasta ja haastaa meidät kysymään itseltämme: Mitä ajattelemme Kristuksesta?

Joseph Smith Papers: Volume 1 – 1832-1839 – Dean C. Jessee & Ronald K. Esplin

”Joseph Smith Papers -projekti on sukupolvemme kaikkein merkittävin historiallinen projekti.” – vanhin Marlin K. Jensen, mormonikirkon historioitsija

Tämä kirja pitää sisällään Joseph Smithin viisi ensimmäistä päiväkirjaa. Näiden asiakirjojen kautta lukija voi löytää uudenlaista arvostusta Joseph Smithin luonnetta, hänen henkilökohtaista hartauttaan ja tehtäväänsä kohtaan. Se tarjoaa myös Joseph Smithin näkökulman Kirtlandissa Ohiossa koettuihin hengellisiin ilmestyksiin, temppeleihin, Missourissa käydyn ”Mormonisodan” syntyyn sekä Illinoisissa sijaitsevan Nauvoon – Mississippin mormonikapungin – perustamiseen.

The Power of Everyday Missionaries – Clayton Christensen

”Epämukavaa.” ”Pelottavaa.” Näin monet kuvailevat jäsenlähetystyötä. Clayton Christensen myöntää, että myös hän ja hänen vaimonsa, Christine, ajattelivat näin aiemmin. Mutta he huomasivat myös suurenmoiset siunaukset, jotka tuohon työhän liittyy ja he halusivat oppia jakamaan evankeliumia luonnollisilla ja palkitsevilla tavoilla.

Claytonin asiantuntemus innovaattorina sai hänet liikkeelle ja ystäviensä ja perheensä kanssa hän alkoi etsiä tehokkaampia tapoja lähestyä jäsenlähetystyötä. Heidän virkistävät näkökulmansa esitellään tässä kirjassa, joka pitää sisällään innoittavia ja epätavallisia tarinoita, jotka havainnollistavat heidän ideoidensa tehokkuuden. On hyvin todennäköistä, että huomaat jo tekeväsi monia kirjassa mainittuja asioita ja vain pienellä säädöllä voit jakaa evankeliumia luonnollisena osana jokapäiväistä vuorovaikutustasi ympärilläsi olevien ihmisten kanssa. Matkan varrella voit tuntea syvällistä iloa, jota saat siitä, että autat toisia löytämään maailman kallisarvoisimman siunauksen: Jeesuksen Kristuksen evankeliumin.

Our Search for Happiness – M. Russell Ballard

Tässä tuoreimmassa lisäyksessä lähetyssaarnaajille hyväksyttyyn lukemistoon vanhin M. Russell Ballard selittää mormonien uskomuksia selkeällä ja hyväntahtoisella tavalla. Vanhin Ballard käsittelee luopumusta, tarvetta palautukselle, Mormonin kirjaa, pappeutta, pelastussuunnitelmaa, uskonkappaleita, viisauden sanaa, temppeleitä, lähetystyötä sekä evankeliumin mukaan elämisen hyötyjä. Hän paljastaa omakohtaisten kokemusten kautta kuinka evankeliumi on hyödyttänyt häntä ja päättää jakamalla todistuksensa.

Voit antaa tämän kirjan luottavaisin mielin kenelle tahansa ystävistäsi ja perheenjäsenistäsi, olivatpa he kirkossa kuinka aktiivisia tai epäaktiivisia tahansa.

 

Tämän artikkelin on alun perin kirjoittanut Christiana Pinborough ja se on julkaistu ldsliving.com-sivustolla nimellä ”The Ultimate List of LDS Classics Every Mormon Should Read”.

Suomi ©2016 LDS Living, A Division of Deseret Book Company | English ©2016 LDS Living, A Division of Deseret Book Company