Mukailtu ote Donald W. Parryn kirjasta ”Angels: Agents of Light, Love, and Power”.

Enkelit ovat näytelleet näkyvässä roolissa Herran pelastussuunnitelmassa kaikkina taloudenhoitokausina – eikä meidän aikamme tee poikkeusta. Tässä 20 asiaa, jotka tiedämme näistä taivaallisista olennoista ja heidän kanssakäymisestään meidän kanssamme kuolevaisuudessa.

Mitä enkelit ovat?

Koska enkeleistä on olemassa lukuisia harhakäsityksiä, perehtykäämme muutamiin seikkoihin, joita opimme pyhistä kirjoituksista ja myöhempien aikojen profeettojen ja apostolien opetuksista.

1. Enkelit ovat sanansaattajia.

Englanninkielinen sana ”angel” juontuu kreikan sanasta ”angelos”, joka tarkoittaa ”sanansaattajaa”. Myös hepreankielen sana ”malakh”, joka yleensä käännetään enkeliksi, tarkoittaa ”sanansaattajaa”. Presidentti Charles W. Penrose selitti: ”Enkelit ovat Jumalan sanansaattajia, tarkoittipa se heidän olevan henkiä ilman ruumista, valittuja tehtävään vaadittujen kykyjen vuoksi, ylöstemmattuja miehiä tai korotettuja olentoja.”

Taivaallisina sanansaattajina enkelit välittävät monenlaisia viestejä kuolevaisille – rakkauden, lohdutuksen, varoituksen tai nuhtelun viestejä. Enkelit opettavat myös evankeliumia, julistavat parannusta, selittävät oppia ja palauttavat pappeuden, avaimet, voiman, valtuuden ja paljon muuta. Enkelien viestit saattavat olla puhuttuja, sanattomia, ne tunnetaan tai ne tulevat jollakin toisella tavalla.

2. Enkelit ovat Jumalan jälkeläisiä.

Enkelit ovat taivaallisen Isämme lapsia. Presidentti Joseph F. Smith selitti: ”Kun sanansaattajia lähetetään palvelemaan tämän maan asukkaita, he eivät ole muukalaisia, vaan sukua, ystäviä ja kanssaolentoja sekä kanssapalvelijoita.” Ja vanhin Parley P. Pratt kirjoitti, että ”Jumala, enkelit ja ihmiset ovat kaikki samaa lajia, samaa rotua, samaa suurta perhettä laajalta hajaantuneina kautta planeetta-, siirto-, kuningas- ja kansakuntien.”

3. Enkelit, jotka palvelevat täällä maan päällä, ovat joko kuuluneet tänne tai tulevat kuulumaan tänne.

Oppi ja liitot -kirjan kohdassa 130:4-5 sanotaan:

”Vastaukseksi kysymykseen: Eikö Jumalan aika, enkelin aika, profeetan aika ja ihmisen aika lasketa sen taivaankappaleen mukaan, jolla he asuvat? minä vastaan: Kyllä. Mutta ainoat enkelit, jotka palvelevat tätä maata, ovat niitä, jotka kuuluvat tai ovat kuuluneet siihen.”

Sen mukaisesti kuuluisat enkelit, kuten Mikael, Gabriel, Johannes Kastaja, Pietari, Jaakob, Johannes, Moroni ja monet muut, ovatkin historiallisia henkilöitä, jotka ovat eläneet täällä maan päällä. Toiset enkelit, jotka ovat palvelleet maan päällä, ovat saattaneet tehdä niin ennen kuin ovat syntyneet tänne.

4. Enkelit toimivat miesten, naisten ja lasten keskuudessa.

Enkelit eivät rajoita yhteydenpitoaan mihinkään tiettyyn sukupuoleen, ikäryhmään, heimoon tai kansakuntaan; enkelit enneminkin toimivat koko ihmiskunnan keskuudessa – miesten, naisten ja lasten – Jumalan suunnitelman mukaisesti. Kohdassa Alma 32:23 sanotaan, että Jumala ”julistaa sanansa enkelien kautta ihmisille, eikä vain miehille vaan myös naisille. Eikä tässä kaikki; pienille lapsille annetaan monta kertaa sanoja, jotka saattavat viisaat ja oppineet ymmälle.”

Enkeleiden hierarkia

Seuraavat lausunnot esittävät, että enkeleiden keskuudessa vallitsee hierarkia, arvojärjestys.

5. Toiset enkeleistä ovat Jumalia.

Vanhin Orson Pratt on sanonut:

”Toiset enkeleistä ovat jumalia ja silti he pitävät alempaa, enkelin, asemaa. Aadamia kutsutaan arkkienkeliksi, mutta hän on kuitenkin jumala. Aabraham, Iisak ja Jaakob, epäilemättä, voivat toimia enkelin ominaisuudessa, mikäli niin haluavat, mutta he ovat nousseet korotukseensa, enkeleitä korkeampaan tilaan – nimittäin valtaistuimille, valtakuntiin, ruhtinaskuntiin ja valtaan hallitakseen valtakuntia ja pitääkseen iankaikkista pappeutta.”

6. Kaikista enkeleistä – ylösnousseista olennoista, muutetuista olennoista ja hengistä – Mikael (Aadam) on enkeleiden pää.

Pyhät kirjoitukset kutsuvat häntä ylienkeliksi (1. Tess. 4:16; Juud. 1:9; O&L 29:26; 88:112; 107:54; 128:21). (Suom. huom. Englanniksi tämän nimityksen suorempi käännös on arkkienkeli, jota sitäkin voidaan käyttää myös suomenkielessä.) Termi ”arkki-” – osana sellaisia sanoja kuin patriarkka, arkkityyppi, arkkipiispa, arkkivihollinen – tarkoittaa ”päällikköä” tai ”johtajaa”. Mikael on siis enkeleiden päällikkö; Joseph Smith selitti, että Mikael seisoo pappeuden valtuudessa rinnakkain itse Jeesuksen Kristuksen kanssa ja ”on kaikkien ihmisten henkien johdossa”.

7. Enkeli Gabriel, joka on Nooa, on Mikaelista seuraava.

Joseph Smith opetti:

”Pappeus annettiin ensin Aadamille. Hän oli ensimmäinen, joka kutsuttiin johtamaan taloudenhoitokautta… Hän oli ylienkeli Mikael, josta puhutaan pyhissä kirjoituksissa. Sitten avaimet annettiin Nooalle, joka oli Gabriel; hän on pappeuden valtuudessa seuraava Aadamin jälkeen.”

8. Enkeleillä, joilla on liha- ja luuruumis – tarkoittaen niitä, jotka on joko muutettu tai korotettu – on enemmän valtaa kuin olennoilla, jotka ovat henkiä.

Joseph Smith selitti: ”Kaikilla olennoilla, joilla on ruumis, on valta niiden yli, joilla ei ole ruumista. Paholaisella ei ole minkäänlaista valtaa meihin, ellemme salli sitä hänelle.” Lisäksi hän opetti: ”On kolme itsenäistä johtajaa – Jumalan henki, ihmisen henki, Paholaisen henki. Kaikilla ihmisillä on voima vastustaa paholaista. Niillä, joilla on ilmestysmaja, on voima niiden yli, joilla ei ole.”

Yli-inhimilliset kyvyt

Enkeleiden voimat mahdollistavat heidän täyttää tehtävänsä täällä maan päällä ja auttaa kuolevaisia, jotka ovat, suhteessa heihin, herkkiä ja hauraita. Puhuessamme enkeleiden poikkeuksellisista voimista, meidän tulee kuitenkin olla varovaisia ja avoimia, sillä on paljon mitä emme niistä tiedä. Meidän tulee myös muistaa, että monet pyhissä kirjoituksissa esiintyvät lausumat, erityisesti Johannes Kastajan, sisältävät symboliikkaa.

9. Enkeleillä on valta hallita painovoimaa.

Taivaallisilla olennoilla ei ole tarvetta seistä maalla tai lattialla. He voivat seistä maan tai lattian yläpuolella, kenties pysyäkseen maallisten olentojen yläpuolella tai kenties koska sen, jolla ihmiset seisovat, ajatellaan olevan epäpyhää. Useissa tapauksissa Herra, vieraillessaan profeettojensa luona, seisoi jollakin arvokkaalla materiaalilla päällystetyllä alustalla, kuten kullalla (O&L 110:2) tai safiirikivellä (2. Moos. 24:10).

Moronin jalat eivät koskeneet lattiaan hänen vierailunsa aikana Joseph Smithin luona syyskuun 21. päivänä vuonna 1823. Moroni ilmestyi nuoren profeetan rukoillessa: ”vuoteeni viereen ilmestyi persoona, joka seisoi ilmassa, sillä hänen jalkansa eivät koskettaneet lattiaa” (JS-H 1:30). Sen lisäksi, että hän pystyi seisomaan ilmassa, hänellä oli myös voima nousta taivaaseen: ”tämän sanoman jälkeen… näin silmänräpäyksellisesti ikään kuin käytävän avautuvan suoraan ylös taivaaseen, ja hän nousi, kunnes hän hävisi kokonaan” (JS-H 1:43).

10. Enkeleillä on valta yli luonnonvoimien.

Mitä tulee enkeleiden ymmärrykseen luonnonvoimista ja ”luonnon laeista”, vanhin John A. Widtsoe selitti, että enkelit ovat ”eloisia persoonia, ihmisiä huomattavasti ylempiarvoisia älykkäitä olentoja, jotka tuntevat luonnon lait hyvin ja pystyvät siten hallitsemana niitä”. Kirkon presidentti, Brigham Young, on antanut lausuntoja koskien enkeleiden kykyä hallita luonnonvoimia. Myös muut kirkon johtajat ovat opettaneet tästä enkeleiden voimasta.

Käyttäen symbolista kieltä, Johannes Kastaja kirjoitti enkeleistä, joilla on monia voimia: yhdellä enkelillä on ”tuli vallassaan” (Ilm. 14:18), neljä enkeliä ”pidättelivät maan neljää tuulta” (Ilm. 7:1) ja yksi tai useampi enkeli hallitsee vesiä; Johannes viittaa erityisesti ”vesien enkeliin” (Ilm. 16:5). Ilmestyskirjassa puhutaan neljästä enkelistä, ”joille on annettu valta maan neljään ääreen, pelastaa elämä ja tuhota; joilla on valta sulkea taivaat, sinetöidä elämään tai syöstä alas pimeyden seuduille.” (O&L 77:8).

Enkelit ovat osoittaneet valtansa tuleen monissa muissakin tilanteissa:

”Kun liekki nousi alttarilta kohti taivasta, Herran enkeli kohosi ylös liekkien mukana. Tämän nähdessään Manoah ja hänen vaimonsa lankesivat kasvoilleen maahan.” (Tuom. 13:20)

Myös Mormonin kirjassa kuvataan, kuinka väkijoukko näki ”enkeleitä laskeutuvan taivaasta ikään kuin tulen keskellä” (3. Nefi 17:24).

Toisinaan enkeleiden hämmästyttävät voimat saavat maat järkkymään. Esimerkiksi Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen päivänä Herran enkeli sai maan järisemään: ”äkkiä maa alkoi vavahdella ja järistä, sillä Herran enkeli laskeutui taivaasta” (Matt. 28:2). Lisäksi, ” Herran enkeli ilmestyi… ja hän laskeutui ikään kuin pilven sisässä; ja hän puhui ikään kuin ukkosen äänellä, mikä järisytti maata, jolla he seisoivat” (Moosia 27:11).

11. Enkelit voivat ilmestyä kuolevaisille ja kätkeä taivaallisen luonteensa; heillä on kyky näyttää kuolevaiselta.

Enkelillä, joka pelasti Pietarin hänen teloitustaan edeltävänä yönä, oli suurenmoisia voimia. Ihmeen tavoin tämä enkeli meni sisälle vankilaan ja sai kahleet putoamaan ”Pietarin käsistä” (Ap. t. 12:7; vrt. Abr. 1:15, jossa kerrotaan, kuinka enkeli kirvoitti Abrahamin siteet.). Sitten enkeli ja Pietari, kenenkään näkemättä, ”ohittivat ensimmäisen vartion, sitten toisen”, joissa oletettavasti oli vartijoita: toinen enkelin ihme (Ap. t. 12:10). Kun Pietari ja enkeli ”tulivat rautaportille, joka vei kaupungille”, se aukeni itsestään: tai ennemminkin, se aukeni enkelin voimien ansiosta. Enkeli käytti neljää voimaa: (1) Hän pystyi ihmeen tavoin menemään sisälle vankilaan, vaikka siellä oli lukittuja portteja ja ovia sekä useita vartijoita; (2) hän sai Pietarin käsissä olevat kahleet putoamaan; (3) hän ja Pietari kävelivät huomaamatta kahden vartijajoukon ohitse; ja (4) enkeli sai uloimman rautaportin, joka oletettavasti oli lukossa, aukeamaan.

Musiikki ja laulaminen

Kaikista tunnetuin tapahtuma, jolloin enkelit lauloivat maan päällä, oli Jeesuksen syntymä. Mutta tiedämme monista muista tapahtumista, joissa ilmeni enkelien musiikkia ja laulamista.

12. Muut enkelit, niiden lisäksi, jotka lauloivat Jeesuksen syntyessä, lauloivat ylistystä Jumalalle.

Esimerkiksi Mormonin kirjan ensimmäisessä luvussa Lehi ”näki Jumalan istuvan valtaistuimellaan ympärillään lukemattomia enkelijoukkoja laulamassa ja ylistämässä Jumalaansa” (1. Ne. 1:8).

13. Meidän taloudenhoitokautenamme enkelit ovat laulaneet ylistyslauluja ja palvelleet Jumalaa kuolevaisten kanssa.

Precindia Huntington, joka eli samaan aikaan profeetta Joseph Smithin kanssa, todisti siitä, miten enkelit lauloivat samalla, kun kuolevaiset pyhät rukoilivat temppelissä. Hän kirjoitti seuraavasti:

Toiseen paastokokoukseen osallistuin sisareni Zinan kanssa. Koko seurakunta oli polvillaan ja rukoili ääneen, sillä niin oli tapana tehdä kokouksen lopussa, kun Isä Smith johti sitä; ei ollut kuitenkaan minkäänlaista sekaannusta; seurakuntalaisten äänet sekoittuivat toisiinsa pehmeästi. Kun he näin rukoilivat, kuulimme molemmat, huoneen nurkassa päidemme yläpuolella, enkelten kuoron laulavan mitä kauneimmin. Me emme nähneet heitä, mutta lukematon määrä enkelten ääniä tuntui laulavan yhdessä jotakin Siionin laulua, ja heidän suloiset sointunsa täyttivät Jumalan temppelin.

Seuraava tapahtuma, josta on kirjoitettu kirkon Millenial Star -lehdessä, tapahtui Mantin temppelin vihkimistilaisuudessa:

21. toukokuuta, ennen kuin kokous alkoi, Veli A. C. Smyth (laulunjohtaja) istuutui urkujen ääreen ja soitti pyhää musiikkia, joka oli Mendelssohnin säveltämää, jonka aikana salin keskiosassa ja myös länsiosan korokkeella istuvat ihmiset kuulivat mitä taivaallisimpia ääniä ja laulua – se kuulosti heistä enkelimäiseltä ja tuntui kuuluvan heidän yläpuoleltaan ja takaansa, ja he käänsivät päänsä äänen suuntaan ihmetellen, oliko temppelin jossain toisessa osassa toinen kuoro.

14. Ollessaan nuori poika, presidentti John Taylor kuuli enkelimäisten äänten laulavan ihanaa musiikkia.

Hänen elämänkertansa kirjoittaja, Vanhin B. H. Roberts kirjoitti seuraavasti:

Nuorella Taylorilla oli osansa Jumalan henkeä ja hän oli hyvin onnellinen. Sen läsnäolo ilmeni usein, ei ainoastaan silloin, kun hänen mielensä laajeni ymmärtämään oppeja ja periaatteita, vaan myös unissa ja näyissä. ”Usein ollessani yksin,” hän kirjoittaa, ” ja joskus myös muiden seurassa, kuulin suloista, pehmeää, melodista musiikkia, aivan kuin sen olisi esittäneet enkelit tai yliluonnolliset olennot.”

Kuolevien lohduttajat

On kirjoitettu selontekoja siitä, miten enkelit tulivat vastaanottamaan sellaisia henkilöitä, jotka olivat lähellä kuolemaa tai kuolemassa. Näihin sisältyy kertomuksia profeetta Joseph Smithiltä, presidentti Heber C. Kimballilta, presidentti Wilford Woodruffilta ja presidentti Rudger Clawsonilta.

15. Joku, joka on jo poistunut kuolevaisuudesta, saattaa vierailla henkilön luona kertoakseen, että hän kuolee pian.

Presidentti Ezra Taft Benson kertoi kertomuksen kuolleesta apestaan, Carl Christian Amussenista, joka ilmestyi vaimolleen, Barbara Smith Amussenille kertoakseen hänelle hänen lähestyvästä kuolemastaan:

”Tämä valittu nainen tiesi täsmälleen, milloin hänen kuolemansa hetki koittaisi. Hänen aviomiehensä, tanskalainen käännynnäinen ja Utahin ensimmäinen pioneeri kulta- ja kelloseppä, Carl Christian Amussen, ilmestyi hänelle joko unessa tai näyssä. Hän myönsi: ”En ole varma, kumpi se oli, mutta se oli niin todellista, että tuntui siltä, kuin hän olisi ollut huoneessa. Hän sanoi, että hän oli tullut kertomaan minulle, että aikani kuolevaisuudessa oli päättymässä ja että seuraavana torstaina (silloin oli perjantai), joutuisin jättämään kuolevaisen elämäni.”

Sisar Amussen oli vakuuttunut siitä, että hänen miehensä oli ilmestynyt hänelle, ja että hän kuolisi seuraavana torstaina. Sen seurauksena hän teki selviä suunnitelmia: sunnuntaina kirkossa hän lausui todistuksensa ja hyvästeli seurakunnan jäsenet. Seuraavien päivien aikana hän nosti säästönsä pankista, tilasi arkun paikallisesta hautaustoimistosta, maksoi laskunsa ja jopa käänsi sähkön ja veden pois päältä kodistaan. Sitten hän meni tyttärensä Mabelin kotiin odottamaan poismenoaan. Sisar Amussen kuoli tuona torstaina, aivan kuten hänen kuollut miehensä oli kertonut hänelle. Presidentti Benson kertoi:

”Äitinsä kuolinpäivänä Mabel tuli huoneeseen, jossa hänen äitinsä lepäsi sängyllään. Äiti sanoi: ”Mabel, tunnen oloni vähän uneliaaksi. Minusta tuntuu, että nukahdan. Älä häiritse minua, jos nukun iltaan asti.”

Ne olivat hänen viimeiset sanansa ja hän siirtyi rauhallisesti tuonpuoleiseen.

16. Enkelit saattavat vierailla kuolevaisen luona hänen kuolinhetkellään.

  1. elokuuta 1840, Seymour Brunson, Nauvoon kaupungin asukas ja korkean neuvoston jäsen, kuoli. Noin kuukautta myöhemmin, 6. syyskuuta 1840, Vilate Kimball kirjoitti kirjeen miehelleen, Heber C. Kimballille, veli Brunsonin kuolemasta:

”Seymour Brunson on … kuollut. Kaikki hänen pelastamisekseen on tehty, mutta Herra tarvitsi häntä. Vähän ennen kuolemaansa, hän sanoi Josephille, että tämä ei enää pidättelisi häntä ”koska”, hän sanoi, ”olen nähnyt David Pattenin ja hän haluaa minut, Herra haluaa minut ja minä haluan mennä.” Sitten he luopuivat hänestä; erään kerran, kun Joseph tuli huoneeseen, hän kertoi, että Brunsonia ympäröi aurinkoa suurempi kirkkaus – Brunson huudahti: ”Huone on täynnä enkeleitä, jotka ovat tulleet hakemaan henkeni kotiin.” Sitten hän hyvästeli perheensä ja ystävänsä ja nukahti rauhassa Jeesuksessa.”

Palvelutyö

Enkelit saattavat palvella meitä monissa tarkoituksissa, ajallisten ja hengellisten tarpeidemme mukaan, toimien aina Herran jumalallisen tahdon mukaan. Seuraavat esimerkit kertovat, miten enkelit voivat palvella meitä.

17. Enkelit voivat auttaa henkilöitä pääsemään irti riippuvuuksista.

Vuonna 2010, kaksi kahdentoista apostolin koorumin jäsentä neuvoivat henkilöitä, jotka kamppailevat erilaisten riippuvuuksien kanssa. Molempien konferenssipuheessa sanotaan, että niitä henkilöitä varten, jotka haluavat jättää riippuvuutensa taakseen, on olemassa jumalallista apua tarjoavia enkeleitä. Huhtikuun yleiskonferenssissa Vanhin Jeffrey R. Holland antoi nämä innoittavat ohjeet:

”Ymmärtäkää, että ihmiset, joita todellisten riippuvuuksien kahleet sitovat, tarvitsevat oman avun lisäksi usein muutakin apua, ja te voitte olla yksi heistä. Etsikää sitä apua ja ottakaa se vastaan tervetulleena. Puhukaa piispanne kanssa. Noudattakaa hänen neuvojaan. Pyytäkää pappeuden siunausta. Käyttäkää kirkon perhepalvelujen antia tai hakekaa muuta sopivaa ammattiapua. Rukoilkaa lakkaamatta. Pyytäkää enkeleiden apua. . . .

Vaalikaa Herran Henkeä ja olkaa siellä, missä Herran Henki on. Huolehtikaa siitä, että myös omassa kodissanne tai asunnossanne vallitsee Herran Henki, joka sanelee, millaista kuvataidetta, musiikkia ja kirjallisuutta pidätte siellä. Jos olette saaneet endaumentin, käykää temppelissä niin usein kuin olosuhteenne sallivat. Muistakaa, että temppelissä teidät varustetaan Jumalan voimalla, ja Hänen kirkkautensa ympäröi teitä ja Hänen enkelinsä varjelevat teitä” (”Ei sijaa sieluni viholliselle”)

Myöhemmin samana vuonna lokakuun yleiskonferenssissa, presidentti Boyd K. Packer opetti:

”Parannuksen ja anteeksiantamuksen kaksosperiaatteet voittavat voimassa kiusaajan pelottavan voiman. Jos teitä sitoo kelvoton tapa tai riippuvuus, teidän täytyy lopettaa käytös, joka on vahingollista. Enkelit valmentavat teitä ja pappeusjohtajat opastavat teidät noiden vaikeiden aikojen halki” (”Astian puhdistaminen sisältä”).

18. Enkelit voivat auttaa koettelemusten ja vakavien vaikeuksien aikana.

Monet henkilöt kuolevaisuudessa ovat kokeneet äärimmäisiä vaikeuksia, kuten kirkkomme pioneerit, jotka kärsivät ankarasta köyhyydestä ylittäessään valtameriä ja preerioita matkallaan Siioniin. Toisinaan enkelit kannattelivat noita henkilöitä. Seuraava kertomus, jonka presidentti David O. McKay on kertonut, toimii esimerkkinä tapauksista, joissa enkelit auttoivat kuolevaisia suuren hädän hetkellä. Presidentti McKay lainasi Francis Websteria, joka oli Martinin käsikärrykomppanian jäsen.

”Olin tuossa komppaniassa vaimoni kanssa. . . . Kärsimme enemmän kuin voitte kuvitella ja monet kuolivat nälkään. . . .

Olin vetänyt käsikärryäni, vaikka olin hyvin heikko ja uupunut sairauden ja ruoan puutteen takia, että tuskin pystyin kävelemään. Olen katsonut eteenpäin ja nähnyt kaitaleen hiekkaa tai mäen rinteen ja olen sanonut, että voin kävellä sinne asti ja sitten minun täytyy luovuttaa, koska en voi vetää lastia sen läpi. . . . Olen kävellyt tuolle hiekkakaitaleelle ja saavutettuani sen, kärry alkoi työntää minua. Olen katsonut taakseni monia kertoja nähdäkseni, kuka työnsi kärryäni, mutta en nähnyt ketään. Tiesin silloin, että Jumalan enkelit olivat siellä.”

Presidentti Harold B. Lee selitti, että jopa Jeesus Kristus, ollessaan äärimmillään, tarvitsi palvelevien enkelien apua:

”Joskus, kun käyt läpi mitä suurimpia koettelemuksia, olet lähempänä Jumalaa, kuin aavistatkaan, koska kuten Mestarin itse kokiessaan kiusauksia vuorella, kärsiessään Getsemanen puutarhassa ja Golgatan ristillä tapahtui, kuten pyhissä kirjoituksissa sanotaan: ”Hänen luokseen tuli enkeleitä, jotka palvelivat häntä” (Matt. 4:11). Joskus niin voi tapahtua sinulle koettelemustesi keskellä.”

19. Enkelit voivat auttaa ajallisissa asioissa.

Enkelit ovat auttaneet kuolevaisia erilaisissa ajallisissa asioissa. Esimerkiksi eräästä pyhien kirjoitusten kohdasta voimme lukea, että enkeli antoi ruokaa ja vettä profeetta Elialle, kun hän pakeni henkensä puolesta Isebeliä (1. Kun. 19:1-7). Omalla taloudenhoitokaudellamme presidentti Heber C. Kimball puhui ajasta, jolloin hän ja Brigham Young matkustivat yhdessä tehdessään Herran työtä. Heillä oli vain 13,50 dollaria rahaa, mutta matkan aikana he maksoivat kuljetuksesta, majoituksesta ja aterioista. Itseasiassa, he maksoivat tuosta kaikesta yli 87 dollarin edestä. Presidentti Kimball kertoi:

”Veli Brigham epäili usein, että laitoin rahaa hänen matka-arkkuunsa tai vaatteisiinsa ajatellen, että minulla oli rahaa, mistä hän ei ollut tietoinen, mutta asia ei ollut niin. Tuon rahan hänen matka-arkkuunsa oli voinut laittaa vain joku taivaallinen sanansaattaja, joka huolehti päivittäisistä tarpeistamme.

Presidentti Wilford Woodruff ja presidentti Young keskustelivat monista aiheista, kun ”aihe ihmeistä tuli esiin.” Presidentti Young kertoi Wilfordille: ”Minun taskuuni on laitettu 5 dollarin arvosta kultaa nyt kahtena päivänä peräkkäin. En tiedä, mistä se on peräisin. Veli Kimball sanoi, että se tuli enkeliltä.”

20. Enkelit voivat auttaa sairaiden parantamisessa.

Presidentti Harold B. Leen kokemus lentokoneessa havainnollistaa totuutta, että enkelit voivat osallistua sairaan kuolevaisen parantamiseen. Presidentti Lee kertoi:

”Kärsin vatsahaavasta, joka meni koko ajan pahemmaksi. Olimme kiertäneet lähetyskenttää; vaimoni Joan ja minä saimme vaikutelman, että meidän tulisi lähteä kotiin niin nopeasti kuin mahdollista, vaikka olimme suunnitelleet jäävämme vielä joihinkin kokouksiin.

Matkalla maan läpi, istuimme lentokoneen etuosassa. Joitakin kirkkomme jäseniä oli seuraavassa osiossa. Jossain vaiheessa matkaa, joku laittoi kätensä pääni päälle. Katsoin ylös; en nähnyt ketään. Sama tapahtui uudelleen ennen kotiin saapumistamme, ja taas kokemus oli samanlainen. Kuka se oli, millä keinoin ja minkä välityksellä, en ehkä koskaan saa tietää, paitsi että tiesin saaneeni siunauksen, jota muutamaa tuntia myöhemmin sain tietää tarvinneeni mitä epätoivoisimmin. . . . Vähän kotiinpaluumme jälkeen minulle tuli laaja verenvuoto. Jos se olisi tapahtunut lennon aikana, en olisi tänä päivänä täällä kertomassa siitä.”

Tiedän, että on olemassa jumalallisia voimia, jotka tulevat apuun, kun muuta apua ei ole tarjolla. . . . Kyllä, tiedän, että sellaisia voimia on olemassa.

Presidentti Brigham Young todisti:

”Olettakaamme, että matkustamme vuoristossa ja kaikki, mitä meillä oli tai voisimme saada ravinnoksi, oli pieni määrä peuranlihaa, ja yksi tai kaksi henkilöä olisi sairaana, eikä olisi minkäänlaista lääkettä saatavissa, mitä meidän tulisi tehdä? Uskoni mukaan, pyytää Herraa Kaikkivaltiasta lähettämään enkelin parantamaan sairaat. Tämä on etuoikeutemme silloin, kun olemme sellaisessa paikassa, että emme voi tehdä mitään auttaaksemme itseämme.”

 

Alkuperäinen artikkeli on julkaistu ldsliving.com-sivustolla nimellä 20 Surprising Things We Know About Angels”.

Suomi ©2016 LDS Living, A Division of Deseret Book Company | English ©2016 LDS Living, A Division of Deseret Book Company