Kristus näytti meille esimerkin täydellisestä elämästä ja opetti, mitä meidän tulee tehdä palataksemme takaisin Taivaallisen Isämme luokse ja periäksemme iankaikkisen elämän. Yksi näistä asioista on kaste. Kristus puhui siitä apostoleilleen kehottaen heitä kastamaan ihmisiä ja sanoi ”Joka sen uskoo ja saa kasteen, on pelastuva.” (Markus 16:16)

Jeesus itse kastettiin Jordanissa hänen julkisen palvelutyönsä alussa. Johannes esteli häntä, koska tiesi hänen olevan synnitön. Mutta Jeesus pyysi Johannesta suorittamaan kasteen, jotta kaikki vanhurskaus tulisi täytetyksi. Hän opetti, että kaste on yksi vaatimuksista Jumalan valtakuntaan liittymiseksi. Se on käsky ja hän noudatti sitä, samoin kuin kaikkia muita. Samalla hän näytti meille esimerkin siitä, mitä meidän tulisi tehdä.

Mitä kaste merkitsee?

Kasteessa teemme liiton Taivaallisen Isän kanssa. Liitto tarkoittaa evankeliumissa kaksisuuntaista sopimusta, johon osapuolet sitoutuvat toimituksen eli jonkinlaisen säädetyn seremonian kautta. Jumala laatii sopimuksen ehdot ja seremonian, jonka avulla se solmitaan.

Kaste on liitto, jossa yksinkertaisimmillaan me lupaamme seurata Kristusta ja pitää Hänen käskynsä. Jumala lupaa meille Pyhän Hengen lahjan ja iankaikkisen elämän. Pyhän Hengen lahja tarkoittaa, että kun teemme parhaamme pitääksemme omat lupauksemme Pyhä Henki on kanssamme aina auttamassa, opettamassa ja suojelemassa meitä.

Yksityiskohtaisemmin kasteen liiton lupaukset pitävät sisällään oheiset asiat. Kasteessa me lupaamme:

 • kantaa toistemme kuormia
 • lohduttaa niitä, jotka tarvitsevat lohdutusta
 • tulla osaksi Jumalan kansaa (liitymme osaksi Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon seurakuntaa)
 • ottaa Kristuksen nimen päällemme
 • pitää käskyt
 • olla Jumalan todistajina
 • muistaa aina Vapahtajaa

Jumala lupaa meille:

 • syntiemme anteeksiannon
 • Pyhän Hengen lahjan
 • osan ensimmäisessä ylösnousemuksessa (saamme ylösnousemuksen muiden Jumalalle kuuliaisten kanssa)
 • iankaikkisen elämän (ylösnousemuksen jälkeen saamme palata Jumalan luokse ja mahdollisuuden kehittyä sellaisiksi kuin Hän)

Kuka voi mennä kasteelle?

Pienet lapset eivät tarvitse kastetta, koska heidät Kristus on lunastanut. Hän opettaa, että kastettavan henkilön tulee kyetä erottamaan oikea ja väärä, valitsemaan itse liiton solmiminen ja ymmärtää kasteessa tekemänsä lupaukset. Pienten lasten tavoin henkilöt, jotka esimerkiksi vamman vuoksi eivät ole kykeneviä erottamaan oikeaa ja väärää, eivät tarvitse kastetta.

Myöhempien aikojen ilmoituksen kautta Jumala on opettanut, että kahdeksan vuoden iässä lapsi on tarpeeksi vanha menemään kasteelle ja ”vastuullisessa iässä” Herran edessä (OL 18:42; OL 68:27). Se tarkoittaa, että tuon iän jälkeen jokainen meistä ymmärtää tarpeeksi erottaakseen oikean ja väärän, on vastuussa valinnoistaan ja tarvitsee uskoa Kristukseen, parannusta ja kastetta.

Kastettavan henkilön täytyy tietenkin olla myös itse halukas vastaanottamaan kaste, sitoutumaan siinä tehtäviin lupauksiin ja valmistautunut niiden pitämiseen.

Mitä tapahtuu ennen kastetta?

Kaste on askel matkallamme takaisin Jumalan luokse. Sitä edeltävät usko ja parannus. Uskon vahvistamiseksi henkilö oppii Kristuksesta, Jumalan suunnitelmasta meitä varten ja Kristuksen kirkon toiminnasta nykyään.

Uskossa Kristukseen keskeisessä osassa on ymmärtää kuka Kristus on ja mitä Hän on tehnyt puolestamme. Kristuksen kärsimystä, kuolemaa ja ylösnousemusta kutsutaan yhdessä sovitukseksi. Oppiessaan Kristuksesta ja seuratessaan Hänen opetuksiaan käytännössä henkilö voi tuntea sovituksen voiman elämässään ja varmistua siitä, että Jeesus on hänen Vapahtajansa.

Kasteelle valmistautuvan on tärkeä tietää, että Jeesus on antanut valtuuden kastaa nykyaikana ja johtaa kirkkoa profeetan kautta tänä päivänä. Hän voi tulla tuntemaan tämän lukemalla Mormonin kirjaa ja kysymällä Taivaalliselta Isältä onko se totta. Tätä omakohtaista varmuutta evankeliumin palautuksesta ja Mormonin kirjan todenperäisyydestä kutsutaan todistukseksi.

Valmistautuakseen kastetta varten henkilön täytyy sitoutua elämään Kristuksen opetusten mukaan. Parannus tarkoittaa, että hän tekee elämässään muutoksia elääkseen käskyjen mukaan ennen kastetta ja sen jälkeen.

Jos lapsi on kasvanut kirkossa hänen vanhempansa huolehtivat ensisijaisesti hänen opettamisestaan ja siitä, että hän ymmärtää valintansa ikätasoisesti. Jos henkilö ei ole osa jäsenperhettä lähetyssaarnaajat opettavat häntä perusasioista, joita hänen tulee tietää ja auttavat häntä kasvattamaan uskoa sekä tekemään parannusta ennen kastetta.

Miten kastetaan?

Kristuksen esimerkki osoitti kastamistavaksi veteen upottamisen. Se pitää sisällään monia symboleja. Kun kaste suoritetaan upottamalla henkilö kokonaan veden alle ja nostamalla hänet jälleen ylös, se on vertauskuvana uuden elämän aloittamisesta. Hautaudumme veteen ja jätämme synnit taaksemme, nousemme ylös puhtaiksi pestyinä. Pyhissä kirjoituksissa kasteesta puhutaan myös ahtaana porttina, josta henkilön on käytävä sisään päästäkseen Jumalan valtakuntaan.

Syy kasteen suorittamiseen upottamalla ei kuitenkaan ole symboleissa. Sen sijaan Kristus on ohjeistanut, että kaste tulee suorittaa tällä tavoin. Hän kertoi henkilöille, joille antoi valtuuden kastaa:

”Jumalan kutsuman henkilön, jolla on Jeesukselta Kristukselta valtuus kastaa, tulee mennä alas veteen henkilön kanssa, joka on tullut kastettavaksi, ja hänen tulee sanoa kutsuen häntä nimeltä: Jeesuksen Kristuksen antamalla valtuudella kastan sinut Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Sitten hänen tulee upottaa hänet veteen ja tulla sitten pois vedestä.” (OL 20:73-74)

Tämä on tapa, jonka Jeesus opetti ja josta Hän näytti esimerkin.

Kuka voi kastaa?

Solmiakseen liiton toisen ihmisen ja Jumalan välillä henkilöllä täytyy olla Jumalalta lupa toimintaansa. Pappeus on Jumalan valtuus ja voima maan päällä, jonka hän on antanut kasteiden ja muiden toimitusten suorittamiseen. Jumala antoi tämän valtuuden nykyaikana profeetalle sellaisten henkilöiden kautta, jotka sitä viimeksi pitivät hallussaan maan päällä. Johannes Kastaja ilmestyi ylösnousseena henkilönä profeetta Joseph Smithille ja antoi hänelle oikeuden kastaa.

Jumala on luvannut tämän oikeuden annettavaksi jokaiselle kelvolliselle miehelle Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkossa. Yleensä pojat saavat 16 vuoden iässä pappeuden, joka oikeuttaa heidät palvelemaan toisia kastamalla. Toimituksen suorittamiseen heillä täytyy kuitenkin olla lupa myös alueellaan pappeuden käyttämistä johtavalta mieheltä eli  seurakunnanjohtajalta tai piispalta.

Mikä on kastepuhuttelu?

Ennen kastetta henkilölle pidetään kastepuhuttelu. Se tarkoittaa, että hänellä on tilaisuus keskustella uskostaan Jeesusta edustavan henkilön kanssa. Kastepuhuttelussa varmistetaan, että henkilö ymmärtää tarvittavat perusasiat ja on valmis noudattamaan Kristuksen opetuksia.

Kastepuhuttelu sisältää sarjan kysymyksiä, joiden aiheina ovat usko Jumaluuden jäseniin, Kristuksen sovitukseen, evankeliumin ja pappeuden palautukseen, sekä Jumalan ohjaukseen profeetan kautta nykyaikana. Lisäksi jos henkilö on tehnyt aiemmin elämässään vakavia syntejä hänellä on mahdollisuus tunnustaa ne ja varmistaa tehneensä tarvittavan parannuksen, jotta voi jättää ne taakseen.

Jos kasteelle on menossa jäsenperheessä kasvanut lapsi hänen kanssaan keskustelee piispa tai seurakunnajohtaja. Sellaisten henkilöiden kanssa, joita lähetyssaarnaajat ovat auttaneet valmistautumaan kastetta varten keskustelee erikseen tähän tehtävään valtuutettu lähetyssaarnaaja.

Missä kaste voidaan suorittaa?

Kastaja kastaa henkilön upottamalla hänet täysin veden alle ja nostamalla jälleen ylös. Molempien on kyettävä seisomaan vedessä toimituksen aikana, eli vesialtaan tai -alueen on oltava riittävän suuri tarkoitukseen. Useimmissa seurakuntakeskuksissa on olemassa oma kasteallas kastetoimituksia varten.

Jos kasteallasta ei ole tarjolla kaste voidaan suorittaa missä tahansa muussa altaassa tai luonnon vesialueessa. Kaste voi siis tapahtua järvessä, joessa tai meressä. Palju, uima-allas tai vastaava tarpeeksi syvä allas käy myös kastamiseen.

Mitä tapahtuu kasteen jälkeen?

Kasteen jälkeen henkilölle annetaan Pyhän Hengen lahja. Yleensä tämä tapahtuu seuraavana sunnuntaina kirkon kokousten yhteydessä. Pyhän Hengen lahjan antamiseksi henkilöt, joilla on pappeus asettavat kätensä kastetun henkilön päälle ja antavat hänelle erityisen siunauksen. Siinä henkilöä kutsutaan ottamaan vastaan Pyhä Henki ja Jumala puhuu hänelle henkilökohtaisesti siunauksen antajan kautta.

Tällöin myös seurakunta osoittaa tukensa uudelle jäsenelle ja toivottaa hänet virallisesti tervetulleeksi, kun seurakunnanjohtaja tai piispa esittelee henkilön seurakunnalle. Jos kyseessä on kirkossa kasvanut lapsi Pyhän Hengen lahja saatetaan antaa suoraan kasteen jälkeen kastamispaikalla.

Tavallisesti juuri kasteelle mennyt henkilö jatkaa evankeliumista oppimista lähetyssaarnaajien kanssa. He käyvät läpi ja täsmentävät henkilön aikaisemmin saamaa opetusta. Juuri saamansa Pyhän Hengen lahjan avulla henkilöllä on mahdollisuus sisäistää Jeesuksen opetuksia syvällisemmin ja oppia lisää.

Usein kasteen jälkeen aikuinen henkilö saa jonkin tehtävän kirkossa, jonka kautta hän voi osallistua seurakunnan toimintaan ja käyttää Jumalan hänelle antamia lahjoja. Aikuiset miehet asetetaan yleensä pian kasteen jälkeen pappeuteen.

Miksi kaste suoritetaan vain kerran?

Kaste on erityinen tapahtuma, joka normaalisti tapahtuu elämässämme vain kerran. Se ei kuitenkaan tarkoita, että kasteen jälkeen meidän odotettaisiin olevan täydellisiä. Teemme yhä virheitä. Jatkamme uskon osoittamista Kristukseen ja Hänen sovitukseensa. Teemme edelleen parannusta.

Emme mene kasteelle tietyin väliajoin uudelleen. Joka sunnuntai saamme uudistaa kasteessa tehdyn liiton sakramentin kautta (muissa kirkoissa usein ehtoolliseksi kutsuttu toimitus).

Sakramentti on samalla tavoin puhdistava toimitus kuin kaste, jos olemme pyrkineet viikon aikana osoittamaan uskoa Kristukseen ja tekemään parannusta synneistämme. Silloin voimme sakramentin aikana tuntea saavamme syntimme anteeksi ja Pyhän Hengen puhdistavan meidät. Sakramentti on meille mahdollisuus muistaa Kristusta. Siinä sitoudemme uudelleen kasteessa tekemiimme liittoihin.

Joskus harvoin henkilö saattaa valita erota kirkosta tai joissain äärimmäisessä tapauksessa hänet voidaan erottaa, jos hän tekee vakavia syntejä eikä ole halukas tekemään niistä parannusta. Tällaisissa tapauksissa henkilön täytyy mennä jälleen kasteelle solmiakseen uudelleen liiton Jumalan kanssa ja palatakseen seurakunnan jäseneksi.

Kaste pähkinänkuoressa

 • kasteessa teemme liiton
 • lupaamme seurata Kristusta ja Jumala lupaa meille Pyhän Hengen lahjan, sekä iankaikkisen elämän
 • kastettavan täytyy olla vähintään 8-vuotias
 • kastetta edeltävät henkilön elämässä usko ja parannus
 • kastettavan on tärkeä tietää, että Jeesus on hänen Vapahtajansa
 • kastettavan on tärkeää saada todistus Mormonin kirjasta
 • kaste suoritetaan upottamalla
 • kastaa voi henkilö, jolla on pappeus eli valtuus Jumalalta
 • ennen kastetta käydään kastepuhuttelussa
 • kasteen jälkeen annetaan Pyhän Hengen lahja kätten päällepanemisen kautta – kaste suoritetaan vain kerran, siinä tehdyt lupaukset uudistetaan sunnuntaisin sakramentin kautta