Asiayhteys ja sisältö

Kun Jeesus ilmestyi ihmisille Runsaudenmaassa Hän opetti heille samantyyppisiä asioita kuin Uudessa Testamentissa Vuorisaarnassaan (Matteus 5-7).[1] Fyysinen yhteys temppeliin 3. Nefin kirjassa samoin kuin jotkut merkittävät erot sanoituksessa valaisevat Jeesuksen innoittavia sanoja paremmin. Kohdassa Matteus 5:48 Jeesus oli sanonut,

”Olkaa siis täydellisiä, niin kuin teidän taivaallinen Isänne on täydellinen.”

Tämä jae saattaa vaikuttaa ylivoimaiselta tai olla lannistavaa luettavaa,[2] koska tarkastellessamme sitä nykyaikaisen ”täydellisyyden” käsitteen osalta, se näyttää antavan ymmärtää, että Kristus haluaa jokaisen suorittavan mahdottoman tehtävän elää virheetöntä elämää.[3]

Kreikankielinen sana, josta täydellinen on kohdassa Matteus 5:48 käännetty voi kuitenkin tarkoittaa myös ”valmis” tai ”suoritettu”.[4] Sen sijaan, että odottaisi ihmisten olevan ”virheettömiä” Jeesus on saattanut käskeä heitä tulemaan eheiksi tekemällä liittoja Hänen kanssaan.

Jeesuksen sanoja "olkaa täydelliset niin kuin teidän Isänne taivaassa" merkitystä on hyvä tarkastella kreikan ja heprean kielten kautta.

Ympäröivä asiayhteys

On merkittävää, että käskyä olla täydellinen edeltävät jakeet Mormonin kirjassa eroavat ympäröivistä jakeista Matteuksen evankeliumissa, ja voivat siten antaa syvempää ymmärrystä kohdasta 3. Nefi 12:48. Edeltävät jakeet 3. Nefissä opettavat ”Sen tähden se, mikä oli muinaisena aikana, mikä oli lain alla, on kaikki minussa täytetty. Vanha on kadonnut, ja kaikki on tullut uudeksi.” Matteuksen evankeliumin kohtaa 5:48 edeltävät jakeet toisaalta puhuvat vain siitä, kuinka ihmisten tulisi rakastaa vihollisiaan ja toteavat sitten, että heidän pitäisi olla täydellisiä. Onneksi tutkittaessa Vanhaa Testamenttia ja sen täyttymistä Jeesuksen Kristuksen sovitustyössä voidaan havaita, että näillä eroilla saattaa olla jotain tekemistä liittojen kanssa.[5]

Täydellisyys Heprean kielessä

Hepreankielinen vastine sanalle, joka myös käännetään ”täydellisenä”[6] voi joskus olla yhteydessä liittoihin. Vanhassa Testamentissa Jumala käskee ihmisiä joskus olemaan yhteydessä Häneen liittojen kautta käyttämällä sanaa täydellinen.[7] Esimerkiksi kohdassa 5. Mooseksen kirjassa 18:13, Herra käskee ”Ole täydellinen Herran, Jumalasi, kanssa”[8] (Suom. huom. vapaa käännös englanninkielisestä raamatunkäännöksestä, suomeksi jae on käännetty ”Olkaa koko sydämestänne uskolliset Herralle, Jumalallenne” vuoden 1992 Raamatunkäännöksessä.) Edellinen jae selittää, että Jumala halusi kansansa torjuvan naapureidensa synnit ja olemaan ”täydellisiä” hänen kanssaan, tai tekemään liiton seurata Häntä (5. Mooseksen kirja 18:12).[9] Myöhempien aikojen pyhiin kuuluva tutkija Taylor Halverson selittää ”liittojen osalta ’täydellisyys’ on synonyymi uskollisuudelle, lojaaliudelle ja luotettavuudelle.”[10]

Tällä tavoin sanaa käytetään Joosuan kirjassa 24:14: “Pelätkää siis Herraa ja palvelkaa häntä nuhteettomasti [tai kokonaan] ja uskollisesti. Hylätkää ja hävittäkää ne jumalat, joita esi-isänne palvelivat … Egyptissä, ja palvelkaa Herraa.”[11] Tässä tapauksessa Jumala käski ihmisiä tekemään liiton palvella Herraa sen sijaan, että palvelisivat muita jumalia.[12] Psalmi 119:1-2 liittää sanan myös täydelliseen omistautumiseen Herralle: “Onnellisia ovat ne, joiden vaellus on nuhteetonta [tai täydellistä] … ja koko sydämestään kysyvät hänen tahtoaan.” Tässä esimerkissä sana sisältää sitoutumisen etsimään Herraa täysin, tai ”täydestä sydämestä.”[13] Näin ollen liitto seurata Jumalan tietä minkään muun tien sijaan, on yksi mahdollinen tapa ymmärtää täydellisyyttä.[14]

Täydellisyys Uutena Liittona

Aivan kuten ihmiset Joosuan luvussa 24 tekivät liiton omistautua Jumalalle ja hylätä pakanuuden kokonaan, myös 3. Nefissä ihmisiä käskettiin hylkäämään Mooseksen lain tavat Kristuksen uuden tien vuoksi.[15] Jättäessään vanhat tapansa sen vuoksi, että sitoutuivat täysin omistautumaan uusille, heistä saattoi tulla ”täydellisiä”.[16] Halverson huomioi ”Täydellisyys tarkoittaa sitä, että on halukas solmimaan liittosuhteen Jumalan kanssa.”[17] Kreikankielistä sanaa, joka on käännetty täydellisenä kohdassa Matteus 5:48 käytettiin kohdassa Heprealaiskirje 5:14-6:1 erottaamaan “opin alkeissa, vaan edetkäämme täyteen tietoon (’täysi ikä’, ’täydellisyys’).”[18] Tämä viittaa siihen, että ihmisten tuli jättää ”vanhat asiat”, jotka olivat menneitä, Mooseksen laki, ja tehdä liitto sitoutuakseen uusiin ohjeisiin, joita Kristus nyt antoi heille.[19] Kuten Halverson selittää, uusi liitto on ”Korkeampi laki, joka ilmoitettiin Jeesuksen kautta vuorisaarnassa ja Hänen muissa opetuksissaan.”[20]

Kristuksen toteamus on samankaltainen kohdan 3. Mooseksen kirja 19:2 kanssa: “Olkaa pyhät, sillä minä, Herra, teidän Jumalanne, olen pyhä.” tai, hieman eri tavalla käännettynä ”Minä haluaisin teidän olevan pyhiä niinkuin Minä, Herra, teidän Jumalanne olen pyhä.”[21] Näiden pyhien kirjoitusten kohtien välillä vallitsevien samantyylisten sanamuotojen pohjalta vaikuttaa järkeenkäyvältä, että Kristus rinnasti pyhyyden ja täydellisyyden. Kun jokin on pyhä pyhissä kirjoituksissa, se tarkoittaa, että se on asetettu erilleen Herraa varten.[22] Kristus on saattanut muistuttaa meitä siitä, että meidän tulisi tehdä liitto pyhittää itsemme Jumalalle.[23] Luvun konteksti muistuttaa meitä myös rakastamaan Häntä ja lähimmäisiämme ja tekemään parannusta kun teemme virheitä, jotta Jeesuksen Kristuksen armo ja voima olisivat riittäviä tekemään meistä täydellisiä, loppujen lopuksi valmiita ja yhtä Hänen kanssaan.

Erot sanovalinnoissa

Tämän lisäksi jakeen erilainen sanoitus osoittaa, että Jumala haluaa meidän tekevän liittoja luvaten sitoutua seuraamaan Häntä.[24] Kohdassa 3. Nefi 12:48 ylösnoussut Jeesus sanoi ”Sen tähden minä tahdon, että te olisitte täydellisiä, niin kuin minä olen tai teidän taivaallinen Isänne on täydellinen.” (3 Nephi 12:48; vrt. Matthew 5:48).[25] Kun Matteus 5:48 kutsuu vanhurskaita ihmisiä olemaan täydellisiä, niinkuin Isä on täydellinen, 3. Nefi 12:48 sisältää myös Jeesuksen, esimerkkimme.[26] ”Koska Jeesus oli täysin suorittanut tehtävän, jonka Jumala lähetti Hänet tekemään, Jeesus oli täysin ja totaalisen uskollinen Jumalalle. Hän oli saavuttanut täydellisyyden liittojen odotusten osalta”, joita Isä oli Hänelle asettanut.[27]

Mormonin kirjan versiossa jae on käsky olla, ei vain kuten Jumala, vaan kuten Kristus. Esimerkiksi, Jeesus päätti opetuksensa ihmisille Runsaudenmaassa kehotuksella “Millaisia miehiä teidän siis tulee olla? Totisesti minä sanon teille: Sellaisia kuin minä olen.” (3 Nefi 27:27). Hän opetti myös, että yksi merkittävimmistä tavoista, joilla voimme olla Hänen kaltaisiaan, on tekemällä ja pitämällä liittoja: ”ottakaa kaste minun nimeeni, jotta te pyhittyisitte ottamalla vastaan Pyhän Hengen, jotta voitte seisoa tahrattomina minun edessäni viimeisenä päivänä … sillä niitä tekoja, joita te olette nähneet minun tekevän, teidänkin tulee tehdä; sillä mitä te olette nähneet minun tekevän, juuri sitä teidän tulee tehdä” (3 Nefi 27:20–21).

Oppi ja Periaatteet

Näin ollen tapa, jolla meidän pitäisi olla täydellisiä on sitoutumalla seuraamaan Kristusta. Tämä ei tarkoita, ettemme tekisi virheitä, tai ettemme ajoittain horjuisi. Se tarkoittaa vain, että olemme tehneet liittoja olla kuuliaisia Jumalalle ja me yritämme elää täyttäen noiden liittojen vaatimukset. Me asetamme itsemme erilleen Herran palvelukseen kasteen ja temppelissä tekemiemme liittojen kautta, tehden itsestämme sillä tavoin ”täydellisiä” vihkiytymisessämme Jumalalle.  Tekemällä liiton seurata Jumalaa tulemme yhdeksi Hänen kanssaan ja siten tulemme täydellisiksi.[28]

Sen sijaan, että olisi pyytänyt mahdottomia käskiessään meidän olla täydellisiä, Kristus yksinkertaisesti kutsui meitä tekemään parhaamme. Hän haluaa meidän tekevän liittoja kasteessa ja temppelissä, ja yrittävän elää noiden liittojen mukaan täysin omistautuneina Hänelle, kuten Hän on täysin omistautunut tekemään Isänsä työtä.[29] Voimme tulla täydellisiksi tavoilla, joilla Jumala ja Kristus ovat täydellisiä. Tehdäksemme tämän meidän täytyy elää pyhittäytyen omistautumisessa Jumalalle, kuten Kristus eli.[30]

Kristus on todellinen esimerkki siitä, kuinka elää ja Hänen täydellinen sitoutumisensa Jumalalle on muistutus siitä, kuinka meidän tulisi elää elämämme.[31] Me voimme kaikki tehdä liiton omistautua Taivaalliselle Isällemme, aivan kuten Kristus. Kuten ihmiset Joosuan kirjassa, voimme myös valita palvella Herraa sen sijaan, että pitäisimme kiinni negatiivisista vaikutuksista elämässämme. Me voimme kaikki jättää taaksemme ”ne asiat, jotka olivat vanhoina aikoina” elämässämme niin, että ”kaikki voi tulla uudeksi.” Tämän avulla voimme valita elää kuten Kristus ja tulla täydellisiksi kuten Hän on täydellinen.

Kristuksen sovitus on täydellinen Jumalalle ja ihmiskunnalle omistautumisen ele koko ihmiskunnan historiassa ja se kutsuu meitä kaikkia tulemaan omistautuneemmiksi Kristukselle ja toisillemme. Kristus pyytää meitä olemaan täysin sitoutuneita Häneen, kuten Hän on meihin. Sovituksen kautta voimme tulla ”täydellisiksi Kristuksessa” ja elää Jumalalle omistautunutta elämää, kuten Hän eli. Vanhin C. Scott Grow sanoi ”Uskomme kautta Hänen sovitusuhriinsa Vapahtaja puhdistaa, parantaa ja tekee meidät kykeneviksi tuntemaan Hänet auttamalla meitä tulemaan Hänen kaltaisikseen … Kun pyrimme tulemaan sellaisiksi kuin Jumala, Hän voi tehdä meistä enemmän kuin koskaan voisimme tehdä itsestämme.”

Viimeisessä kehotuksessaan kaikille Mormonin kirjan lukijoille Moroni ymmärsi ja välitti tämän ajatuksen hyvin: “Ja vielä minä tahdon kehottaa teitä tulemaan Kristuksen luokse ja tarttumaan jokaiseen hyvään lahjaan ja olemaan koskematta pahaan lahjaan tai siihen, mikä on epäpuhdasta …

Niin, tulkaa Kristuksen luokse ja tulkaa täydellisiksi hänessä ja kieltäkää itseltänne kaikki jumalattomuus; ja jos te kiellätte itseltänne kaiken jumalattomuuden ja rakastatte Jumalaa koko väkevyydestänne, mielestänne ja voimastanne, silloin hänen armonsa riittää teille, niin että te hänen armostaan voitte olla täydellisiä Kristuksessa” (Moroni 10:30, 32).

 

Artikkelin on koonnut Book of Mormon Central -työryhmä ja se on alun perin julkaistu Book of Mormon Central -sivustolla. Artikkelin on suomentanut Paula Jarvis.


 

 1. Saadaksesi lisätietoa Vuorisaarnasta Mormonin kirjassa katso Book of Mormon Central-sivun artikkeli: “Why Did Jesus Deliver a Version of the Sermon on the Mount at the Temple in Bountiful? (3 Nephi 12:6),” KnoWhy 203 (October 6, 2016).
 2. Se, että kaikki Mormonin kirjassa johtaisi tähän hetkeen ja sitten Kristus antaisi käskyn, joka näyttää ensin mahdottomalta pitää on vähintäänkin hämmentävää. Katso Joseph Fielding McConkie, Robert L. Millet, and Brent L. Top, Doctrinal Commentary on the Book of Mormon, 4 vols. (Salt Lake City, UT: Bookcraft, 1987–1992), 4:52–53.
 3. Katso D. Kelly Ogden and Andrew C. Skinner, Verse by Verse: The Book of Mormon, 2 vols. (Salt Lake City, UT: Deseret Book, 2011), 2:161–163.
 4. John W. Welch, The Sermon at the Temple and the Sermon on the Mount (Salt Lake City and Provo, UT: Deseret Book and FARMS, 1990), 58.
 5. Welch, The Sermon at the Temple, 114.
 6. Katso John Nolland, The Gospel of Matthew: A Commentary on the Greek Text (Grand Rapids, Michigan: William B. Eerdman’s Publishing Company, 2005) 270–1. See also R.T. France, The Gospel of Matthew (Grand Rapids: Eerdmans, 2007), 228–229.
 7. Vanha Testamentti kuvailee sekä Nooaa (1. Mooseksen kirja 6:9) että Jobia (Jobin kirja 1:1), ”täydellisinä” ja Abramille annettiin käsky olla ”täydellinen” (1. Mooseksen kirja 17:1). Jopa eläinuhrien odotettiin olevan ”täydellisiä” (3. Mooseksen kirja 22.21). Katso Johannes Botterweck, Ringgren Helmer, and Heinz-Josef Fabry, toim., “Tmym,” teoksessa Theological Dictionary of the Old Testament (Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans, 2003), 699–711.
 8. Welch, The Sermon at the Temple, 119.
 9. Moroni 10:32 auttaa selittämään enemmän sitä, mitä täydellisyys tarkoittaa. Kohdassa sanotaan, että Jumalan armosta me voimme olla ”täydellisiä Kristuksessa.” Sana ”kanssa” 5. Mooseksen kirjassa voitaisiin kääntää yksinkertaisesti inessiivinä, ehdottaen että nämä ilmaukset ovat käsitteinä samankaltaisia. Katso F. Brown, S.R. Driver, and C.A. Briggs, toim., ”’im,” The Brown-Driver-Briggs Hebrew and English Lexicon (Peabody, Mass.: Hendrickson Publishing Company, 1996), 871–874.
 10. Taylor Halverson, The Covenant Path in the Bible and the Book of Mormon (Line of Sight Publishing, 2020), 36.
 11. Nämä kaikki on käännetty samasta Hepreankielisestä sanasta ’tamim’, joka esiintyy Hepreankielisessä Raamatussa enemmän kuin sata kertaa ja usein käännetään Kuningas Jaakon Raamatunkäännöksessä ’täydellisenä’. Katso George Wigram, ed., The Englishman’s Hebrew Concordance of the Old Testament: Coded with the Numbering System from Strong’s Exhaustive Concordance of the Bible (Peabody, MA: Hendrickson, 1980), s.v., tmym.
 12. Tämä hepreankielinen sana on läheinen sanalle ’tmm’, joka näyttää saavan alkunsa arkaaisessa heprealaisessa sanassa, jolla on ’päätöksen’ tunnelma. Joten, kohdassa Joosua 3:17, Israelin lapset kulkivat ”puhtaasti Jordanin ylitse” tai ”tmm Jordanin yliste”, joka voitaisiin hyvin kääntää ”kokonaan Jordanin ylitse.” Samoin kohdassa 1. kuninkaiden kirja 6:22, kun Salomonin temppeli oli ”valmis” tmm esiintyy jälleen. On todennäköistä, että ”valmiin” tai ”loppuun saatetun” käsite voi päteä myös tamim -sanan tapauksessa. Katso Wigram, toim., Englishman’s Hebrew Concordance, s.v., tmym.
 13. On itseasiassa olemassa useita sanoja, jotka voidaan kääntää ”täydellisenä” Vanhassa Testamentissa, kuten hepreankielen sana salem, joka on myös käännetty ”täydellisenä” Kuningas Jaakon Raamatunkäännöksessä. Tämä sana saattaa myös olla sidoksissa sanaan täydellinen. Katso Welch, The Sermon at the Temple, 60. Lisää siitä kuinka tämä sana on käännetty Kuningas Jaakon Raamatunkäännöksessä, katso Wigram, toim., Englishman’s Hebrew Concordance, s.v., shlm.
 14. Welch, The Sermon at the Temple, 61.
 15. Lisää aiheesta, katso Jonathon Riley, Holy, Without Spot: The Relationship Between Holiness and Perfection in Moroni 10:32–33 (honors thesis, Brigham Young University, 2012).
 16. Welch, The Sermon at the Temple, 58.
 17. Halverson, Covenant Path, 132.
 18. Welch, The Sermon at the Temple, 58–59.
 19. Sanaa käytetään myös viittaamaan temppeliin. Lisää yhteyksistä temppeliin saarnassa, katso John W. Welch, The Sermon on the Mount in the Light of the Temple (London: Ashgate, 2009).
 20. Halverson, Covenant Path, 133.
 21. Welch, The Sermon at the Temple, 119.
 22. Katso Botterweck, Helmer, and Fabry, “Tmym,” 699–711.
 23. Welch, The Sermon at the Temple, 61.
 24. Katso Book of Mormon Central, “Why Is The Lord’s Prayer Different In 3 Nephi? (3 Nephi 13:9),” KnoWhy 204 (October 7, 2016).
 25. Lisää Saarnasta temppelillä, katso Welch, The Sermon at the Temple.
 26. Welch, The Sermon at the Temple, 94–95.
 27. Halverson, Covenant Path, 300. Welch, The Sermon at the Temple, 96.
 28. Liittojen ja Jumalan kaltaiseksi tulemisen suhteesta katso Margaret Barker, “The Lord Is One,” BYU Studies Quarterly 56, no. 1 (2017): 75–97.
 29. Kristus kutsuu jatkuvasti meitä kokoontumaan yhteen Hänen luokseen, mutta meidän täytyy kuunnella. Katso Brant A. Gardner, Second Witness: Analytical and Contextual Commentary on the Book of Mormon, 6 vols. (Salt Lake City, UT: Greg Kofford Books, 2007), 5:322.
 30. Tämä sisältää sen, että todella kuuntelemme Häntä ja olemme kuuliaisia Hänelle. Katso S. Brent Farley, “The Appearance of Christ to the People of Nephi (3 Nephi 11–14),” in The Book of Mormon, Part 2: Alma 30 to Moroni, Studies in Scripture, Volume 8, ed. Kent P. Jackson (Salt Lake City, UT: Deseret Book, 1987), 149.
 31. Lisää aiheesta, kuinka voimme seurata Kristuksen esimerkkiä elämällä Hänen evankeliuminsa mukaan, katso Robert L. Millet, “This Is My Gospel,” in 3 Nephi 9–30, This Is My Gospel, toim. Monte S. Nyman and Charles D. Tate Jr., Book of Mormon Symposium Series, Volume 8 (Provo, UT: Religious Studies Center, Brigham Young University, 1993), 1–24.