”Ja katso, tämä, mitä me olemme veljillemme halunneet, niin, nimittäin heidän palauttamisensa Kristuksen tuntemiseen, on kaikkien tässä maassa asuneiden pyhien rukousten mukaista.” (Morm. 9:36)

Periaate

Mormonin kirja valmistettiin ja säilytettiin jumalallisella johdatuksella myöhemmin tulevaa evankeliumin taloudenhoitokautta varten. Presidentti Ezra Taft Benson julisti: ”Nefiläisillä ei koskaan ollut tätä kirjaa, ei myöskään muinaisaikojen laamanilaisilla. Se oli tarkoitettu meille.” Tärkeää onkin, että kirjan pääasialliset kirjoittajat eivät ainoastaan aavistaneet ja profetoineet jumalallisten totuuksien julkitulosta tulevaisuudessa, vaan he näkivät ennalta pyhän kirjoituksensa olevan keskeinen osa tuota evankeliumin palautusta.

Nefi näki, että Jeesuksen Kristuksen ja Hänen apostoleidensa saarnattua evankeliumin täyteyttä, muodostettaisiin ”suuri ja iljettävä kirkko”, joka ottaisi ”Karitsan evankeliumista pois monia osia, jotka ovat selkeitä ja erittäin kallisarvoisia; ja myös monia Herran liittoja se ottaisi pois” (1. Nefi 13:26). Myöhemmässä keskustelussa Lehi paljasti, että nämä totuudet palautettaisiin, kun Mormonin kirja ja Raamattu ”kasvavat yhteen kumoamaan vääriä oppeja ja lopettamaan kiistoja ja luomaan rauhan” (2. Nefi 3:12).

Nefi näki, että pakanat ja juutalaiset olisivat ”raskaan unen hengessä”, sillä ihmiset olivat ”hylänneet profeetat” (2. Nefi 27:5). Samalla tavoin Moroni näki ennalta luopumuksen pyyhkäisevän maan yli (Morm. 8:26-41). Kuitenkin he näkivät, että ”kirjan sanat” (2. Nefi 27:29) herättäisivät maailman ja saisivat aikaan ”heidän palauttamisensa Kristuksen tuntemiseen … kaikkien tässä maassa asuneiden pyhien rukousten mukaisesti” (Morm. 9:36).

Kaikkein tärkeintä on, että Jeesus Kristus itse profetoi Mormonin kirjan esiintulon tärkeydestä. Hän opetti, että Herra paljastaisi tämän aikakirjan, ”jotta hän voi näyttää voimansa pakanoille” (3. Nefi 21:6) ja jotta se voisi ”olla heille merkkinä”, että Herran liitto on toteutumassa (3. Nefi 21:7).

Mormonin kirjassa kerrotaan luopumuksesta ja palautuksesta. Se tarjoaa toden kertomuksen Kristuksen palvelutyöstä suuren myllerryksen ja tuhon aikakauden jälkeen. Ja se kuvaa täsmällisesti kuinka Kristus antoi valtuutensa nefiläisille Hänen aloittaessaan uuden evankeliumin taloudenhoitokauden maan päällä. Mikä parempi merkki voitaisiin antaa palautuksesta kuin ihmeellinen muinaisen tekstin esiintulo – tekstin, joka selkeästi osoittaa miksi palautusta tarvitaan ja kuinka siinä onnistutaan?

Käytännön sovellus

Sen toden opin ja pyhiä toimituksia ja liittoja koskevien ilmoitusten vuoksi Mormonin kirja luonnollisesti tukee henkilökohtaista ilmoitusta. Presidentti Hinckley julisti: ”Se oli jotakin, mitä ihminen pystyi pitämään käsissään, ikään kuin ’punnitsemaan’. Hän voi lukea sen. Hän voi rukoilla sen johdosta, koska siihen sisältyi lupaus, että Pyhä Henki julistaisi sen totuuden, jos tällaista todistusta pyydettäisiin rukouksessa” (Uskomme ihmeellinen perustus) Tässä valossa Mormonin kirja toimii merkkinä palautuksesta jokaiselle ihmisille, joka vilpittömästi etsii todistusta sen totuudesta.

Mormonin kirja myöskin osoittaa mihin palautus loppujen lopuksi tähtää – Siionin kansaan, joiden sydämet ovat täynnä ”Jumalan rakkautta” (4. Nefi 1:15). 4. Nefin kirja näyttää pilkahduksen sitä rauhaa ja vaurautta, jota seuraa siitä, että Vapahtaja itse tulee vallitsemaan kansaansa: ”Eikä ollut kateutta eikä riitoja eikä mellakoita eikä haureutta eikä valehtelua eikä murhia eikä minkäänlaista irstautta; eikä totisesti voinut olla onnellisempaa kansaa” (4. Nefi 1:16). Tämä aito historiallinen aikakirja todistaa, että todellinen rauha ja onni voidaan palauttaa ihmiskunnalle, jopa eläessämme langenneessa, kuolevaisessa maailmassa.

Pitäessämme tämän lopputuleman mielessämme, lienee selvää, että totuuden ja siunausten palautuksen toteutuminen on vielä kesken. Presidentti Dieter F. Uchtdorf opetti: ”Toisinaan ajattelemme, että evankeliumin palautus on sellaista, mikä on täyttynyt, jo takanapäin – Joseph Smith käänsi Mormonin kirjan, hän sai pappeuden avaimet, kirkko perustettiin. Todellisuudessa palautus on jatkuva prosessi – me elämme sen aikaa juuri nyt. (Nukutteko te läpi palautuksen?)”

Mormonin kirja paljastaa tärkeitä tulevia tapahtumia tässä meneillään olevassa ihmeessä. Esimerkiksi, vanhin Neal A. Maxwell on opettanut: ””Kadonneet kirjat ovat aarteita, jotka ovat vielä tulossa esiin. … Emme edes tietäisi, että on tulossa kolmaskin todistus Kristuksesta, ellei olisi kallisarvoista Mormonin kirjaa, toista todistusta Kristuksesta! Tämä kolmas pyhien aikakirjojen kokoelma tulee näin täydentämään totuuden kolminaisuuden.” Vanhin Maxwell sanoo vielä lopuksi, että tämä aikakirjojen kokoelma auttaisi toteuttamaan sen, ”kun ihmiskunnan historian kaikki kristilliset taloudenhoitokaudet sulautuvat yhteen”.

Siihen saakka Mormonin kirja kuitenkin jatkaa ensisijaisena merkkinä ja todisteena palautuksesta. Presidentti Ezra Taft Benson kutsui sitä ”suurenmoiseksi seulaksi”. Vanhin Joseph B. Wirthlin kutsui sitä ”lähetystyön sydämeksi”. Ja Richard D Rust kuvaili sen olevan ”palautusta varten tehty mittatilaustyö”. Ne, jotka kääntyvät sen voimallisen sanoman ja ikuisten liittojen johdosta, uskovat Jeesukseen Kristukseen, Hänen evankeliuminsa täyteyteen ja ”profeetta Joseph Smithin jumalalliseen, profeetalliseen tehtävään”.

 

Artikkelin on alun perin julkaistu Book of Mormon Central -sivustolla. Artikkelin on suomentanut Tanja Robinson.