(Tähän artikkeliin linkitetyt sivustot ja dokumentit ovat englanninkielisiä, ellei toisin ole mainittu.)

Kallisarvoinen helmi on Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon virallinen pyhä kirja. Tämä pieni kirja sisältää valikoiman ilmoituksia, käännöksiä ja muita Joseph Smithin asiakirjoja, vaikka kirjaa itsessään ei ollut olemassa vielä Joseph Smithin elinaikana. Franklin D. Richards julkaisi vuonna 1851 Kallisarvoisen helmen ensimmäisen painoksen palvellessaan kirkon englantilaisen lähetyskentän presidenttinä. Tämän uuden kokoelman myötä Britteinsaarten myöhempien aikojen pyhien oli helpommin mahdollista saada käsiinsä muutamia valittuja Joseph Smithin ilmoituksia sisältäviä tekstejä. Lopulta Kallisarvoinen helmi hyväksyttiin myöhempien aikojen pyhien pyhäksi kirjoitukseksi; se virallistettiin 10. toukokuuta 1880 äänestyksellä kirkon yleiskonferenssissa.

Vuosien varrella Kallisarvoiseen helmeen on lisätty ja siitä on poistettu tekstiä. (Lisätietoa Richardsin alkuperäiseen Kallisarvoiseen helmeen sisällyttämistä teksteistä löytyy: Mormonismin ensyklopedia.) Esimerkiksi, vuonna 1878 Mooseksen kirjaan lisättiin kappaleita, jotka eivät olleet Richardsin saatavilla vuonna 1851. Lisäksi, useita ilmoituksia poistettiin Kallisarvoisesta helmestä vuonna 1902, sillä siinä vaiheessa ne oli jo sisällytetty Oppi ja liitot -kirjaan.

Kallisarvoisen helmen nykyinen painos koostuu viidestä osiosta, joista jokaisesta lisää alla. Linkit johtavat kyseisen dokumentin aikaisimpaan mahdolliseen versioon, joka löytyy Joseph Smith Papers -sivustolta.

 

Mooseksen kirja (Vanhan testamentin käännös 1)

(Suomeksi Mooseksen kirjaa voi lukea täältä.)

Kesäkuussa 1830 Joseph Smith saneli ilmoituksen koskien monia tärkeitä kohtia Vanhassa testamentissa. Teksti koostui ”sanoista, jotka Jumala puhui Moosekselle”, sisältäen muun muassa opetuksia luomistyöstä ja sen tarkoituksesta, aikaisemmasta olemassaolosta, Aadamin ja Eevan lankeemuksesta sekä evankeliumin esittelyn Aadamille ja Eevalle sekä heidän jälkeläisilleen. Kirjan alun ”Mooseksen näyt” olivat ensimmäiset sivut Joseph Smithin kunnianhimoista projektia kirjoittaa jotain, jota alkuaikojen pyhät pitivät innoitettuna käännöksenä Raamatusta ja jota joskus myös kutsutaan ”Joseph Smithin raamatunkäännökseksi”.

Mooseksen kirja, luku 1 (Mooseksen näyt) on myös saatavilla sivustolla, sisältäen johdannon ja kommentaarin.

 

Abrahamin kirja

(Suomeksi Abrahamin kirjaa voi lukea täältä.)

Tämä ensimmäisessä persoonassa kirjoitettu kertomus Vanhan testamentin patriarkasta, Abrahamista, saatiin antiikkikauppias Michael Chandlerin ostamasta Joseph Smithin käännöksestä muinaisista papyruskääröistä Chandlerin vieraillessa Kirtlandissa Ohiossa heinäkuussa 1835. Käännös julkaistiin lopulta kirkon sanomalehdessä, Times and Seasons, vuonna 1842; sen yhteydessä julkaistiin myös joitakin jäljennöksiä piirroksista, joita löytyi egyptiläisistä papyruksista.

Lista muista alkuperäisistä dokumenteista ja lähteistä liittyen Joseph Smithin työhön egyptiläisten papyrusten parissa: Abrahamin kirja ja egyptiläinen aineisto. Johdannot täällä ja täällä antavat lisätietoa näistä dokumenteista.

 

Joseph Smith – Matteus (Uuden testamentin käännös 1)

(Suomeksi otetta Matteuksen evankeliumin käännöksestä voi lukea täältä.)

Tämä innoitettu käännös Matteuksen evankeliumin luvusta 24 oli osa Joseph Smithin laajempaa pyrkimystä kääntää Raamattu. Joseph Smithin Uuden testamentin käännöksestä on olemassa kaksi versiota: aiempi, keskeneräinen, käsikirjoitus sisältää osan Matteuksen evankeliumista; myöhempi käsikirjoitus sisältää koko Uuden testamentin. Koskien Matteuksen evankeliumin lukua 24 Uuden testamentin käsikirjoitus 1 esittää alkuperäisen version ja Uuden testamentin käsikirjoitus 2 sen varmuuskopion. Kenties johtuen siitä, että tämä Matteuksen evankeliumin luku kuvaa yksityiskohtaisesti Jeesuksen Kristuksen toista tulemista, kirkon alkuaikojen johtajat pitivät Joseph Smithin käännöstä siinä määrin tärkeänä, että sitä painettiin julisteiksi todennäköisesti vuoden 1835 aikoihin.

Uuden testamentin käsikirjoitukset, mukaan lukien nykyään Kallisarvoisessa helmessä esiintyvä Joseph Smith – Matteus, tullaan julkaisemaan sivustolla lähiaikoina, kuten myös julistekin. Toinen alkuaikoina julkaistu versio Joseph Smithin kääntämästä Matteuksen evankeliumin luvusta 24 löytyy: John Corrill, kirkon historia lyhyesti.

 

Joseph Smith – Historia  (Historia, n. kesäkuu 1839 – n. 1841 [Versio 2])

(Suomeksi otetta Joseph Smithin historiikista voi lukea täältä.)

Vuonna 1838 Joseph Smith aloitti kirjoittamaan historiikkia elämästään ja myöhempien aikojen pyhien alkuajoista. Seuraavan kahdeksan vuoden aikana kirjurit ja historioitsijat laajensivat historiikkia, kunnes se kattoi Joseph Smithin koko elämän. Tämä kertomus löytyy laajemmasta Kirkon historiikki -käsikirjoituksesta ja koostuu kuudesta kattavasta osasta. Se julkaistiin sarjana kirkon sanomalehdissä alkaen vuonna 1842 sekä kirjana, The History of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints (Myöhempien Aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon historia), B. H. Robertsin toimesta vuonna 1902. Kallisarvoisessa helmessä oleva ote Joseph Smithin historiikista alkaa tiivistelmällä Joseph Smithin elämän alkuvaiheista – hänen syntymänsä olosuhteista ja hänen varhaislapsuudestaan aina hänen ensimmäiseen näkyynsä jumalolennoista. Otteessa kuvataan myös, kuinka enkeli Moroni vieraili Joseph Smithin luona, kuinka Joseph Smith kaivoi kultalevyt maasta, hänen avioliittonsa Emma Halen kanssa, kuinka hän käänsi Mormonin kirjan, Aaronin pappeuden palauttaminen Johannes Kastajan kautta sekä Joseph Smithin ja Oliver Cowderyn kasteet.

Kallisarvoisen helmen nykyisen painoksen loppuhuomautus sisältää otteita Oliver Cowderyn kirjeistä William W. Phelpsille koskien enkeli Moronin vierailuja Joseph Smithin luona, Mormonin kirjan sisältävien kultalevyjen löytymistä sekä Cowderyn kokemuksia toimimisesta Smithin kirjurina. Kirjeet julkaistiin kirkon sanomalehdessä, Latter Day Saints’ Messenger and Advocate, lokakuussa 1834 ja jäljennettiin aiempaan Joseph Smithin historiikkiin.

Lisätietoa koskien moninaisia kertomuksia Joseph Smithin ensimmäisestä näystä löytyy: Ensisijaiset selonteot Joseph Smithin ensimmäisestä näystä jumalolennoista.

 

Uskonkappaleet (”Kirkon historia”, Times and Seasons, 1. maaliskuuta 1842)

(Suomeksi uskonkappaleet voi lukea täältä.)

Tämä 13-kohtainen tiivistelmä myöhempien aikojen pyhien uskomuksista, nykyiseltä nimeltään uskonkappaleet, oli sisällytetty Joseph Smithin kirjeeseen John Wentworthille, Chicago Democrat -lehden toimittajalle. Alkuperäistä ”Wentworth-kirjettä” ei ole löydetty, mutta kopio siitä julkaistiin Times and Seasons -lehdessä maaliskuussa 1842. Uskonkappaleet pohjaavat Orson Prattin Mielenkiintoinen selonteko useista merkittävistä näyistä -kirjassaan esittelemään tiivistelmään kirkon uskomuksista.

 

Artikkeli on alun perin julkaistu The Joseph Smith Papers -sivustolla ja sen on suomentanut Tanja Robinson.