En tiedä, mitä olette kuulleet mormoninaisista. Saatatte ajatella meidän olevan sorrettuja tai vähempiarvoisia yksilöitä kulttuurissamme. Olisitte väärässä. Kuulun Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkkoon (uskonto, jota usein tahattomasti mormonikirkoksi kutsutaan) ja mormoninaisena eläminen tarkoittaa, että osallistun uskontoon, jonka opit puolustavat naisia ja korostavat heidän ainutlaatuista vaikutusvaltaansa ja voimaansa. Minun mormoninaiseuteni on olennainen osa identiteettiäni ja ohjaa minua siinä, mikä minun tarkoitukseni täällä maan päällä on.

 

1. Tarkoitukseni kirkon yhteisössä

Jeesuksen Kristuksen kirkon naisilleen järjestämä Apuyhdistys on suurin naistenjärjestö maailmassa. Kirkon mukaan Apuyhdistyksen tarkoitus on ”valmistaa naisia iankaikkisen elämän siunauksiin auttamalla heitä lisäämään uskoaan ja henkilökohtaista vanhurskauttaan, vahvistamaan perheitä ja koteja sekä auttamaan apua tarvitsevia.”

Apuyhdistys tarjoaa lukemattomia tapoja palvella. Apuyhdistyksen kotikäyntiopetus antaa mahdollisuuden naisten oppia tuntemaan toisensa henkilökohtaisesti ja siten paremmin huomioida toistensa maallisia, hengellisiä, henkisiä ja joskus jopa fyysisiä tarpeita. Monet naiset kutsutaan palvelemaan monin eri tavoin Apuyhdistyksessä, toiset kutsutaan palvelemaan Nuorissa Naisissa (järjestö teini-ikäisille tytöille) tai Alkeisyhdistyksessä (lastenjärjestö). Naisia tarvitaan kirkon organisaatiossa palvelemaan kaiken ikäisiä naisia ja tyttöjä.

Olen henkilökohtaisesti löytänyt Apuyhdistyksestä merkittävää tarkoitusta elämälleni. Apuyhdistyksen vuoksi olen huomannut suurempaa tarvetta ja voimaa astua ulos itsestäni ja tutustua toisiin ihmisiin. Apuyhdistyksellä on kaikki mahdollisuudet luoda todellista ja yhdistävää sisaruutta ja se vaatii minun kaltaisteni mormoninaisten olevan tietoisia toisistaan ja olevan halukkaita palvelemaan ja kuuntelemaan. Apuyhdistys ei ainoastaan opeta minulle velvollisuuksistani mormoninaisena, mutta myös antaa tarvittavat työkalut ja voiman täyttää nuo velvollisuudet.

 

2. Henkilökohtaisen ilmoituksen tarkoitus

Yksi Jeesuksen Kristuksen kirkon merkittävistä piirteistä on se, ettei sen mukaan tarvita yhtä ainoaa johtohenkilöä Jumalan kanssa henkilökohtaisen yhteyden luomiseen ja keskusteluun Hänen kanssaan. Jokaista jäsentä – miestä, naista ja lasta – kannustetaan kehittämään oma henkilökohtainen suhde taivaalliseen Isään ja Vapahtajaan.

Naisten, vaikkeivät olekaan asetettuja pappeudenhaltijoita (pappeus on valtuus toimia Jumalan nimessä), odotetaan pyrkivän saamaan henkilökohtaista ilmoitusta Jumalalta. Henkilökohtaista ilmoitusta saadaan Pyhän Hengen välityksellä. Tämän henkilökohtaisen vastuun vuoksi löysin suurta tarkoitusta kehittää omaa suhdettani taivaalliseen Isään. Olen oppinut tuntemaan, kuinka Hän puhuu minulle ja vaikuttaa minuun. Henkilökohtaisen ilmoituksen kautta olen oppinut enemmän omasta tehtävästäni maan päällä. Minusta on ihana tietää, että olinpa missä tahansa, voin keskustella Jumalan kanssa ja pyytää tarvitsemaani ilmoitusta Häneltä.

 

3. Tarkoitukseni kodissa ja perheessäni

Jeesuksen Kristuksen kirkon arvot ovat usein samassa linjassa perinteisten sukupuoliroolien kanssa, mutta miehet eivätkä naiset ole sidottuja niihin rooleihin. Todellisuudessa, olen saavuttanut suurta ymmärrystä opiskellessani perheeseen liittyvää oppia. Jeesuksen Kristuksen kirkko julkaisi lausunnon vuonna 1995, joka koski vanhempien tärkeää roolia perheissä. Perhe – Julistus maailmalle opettaa sen lisäksi, että ”Hänen iankaikkisessa suunnitelmassaan on olennaista miehen ja naisen välinen avioliitto”, että ”äiti on ensisijaisesti vastuussa lastensa hoivaamisesta”. Siinä sanotaan myös, että ”isillä ja äideillä on velvollisuus auttaa toisiaan tasavertaisina kumppaneina”; tämä avainajatus antaa ymmärtää, että monissa perheissä miehen ja vaimon roolit menevät osittain päällekkäin, jotta juuri tuon kyseisen perheen tarpeet täyttyvät.

Tieto siitä, että minut naisena on luotu toimimaan tehokkaimmin ja vaikuttavimmin kotona, antaa minulle suurempaa ymmärrystä omasta henkilökohtaisesta tarkoituksestani. Olen oppinut taitoja, joilla voin rakentaa ja vahvistaa kotiamme ja perhettämme. Olen löytänyt suurenmoista voimaa pyrkimyksissäni mieheni kanssa rakentaa koti Jeesuksen Kristuksen opin perustukselle. Minulla on myös taitoja, jotka eivät rajoitu ainoastaan kotiin, vaan joita voin käyttää palvellakseni muita kotimme ulkopuolella ja auttaa osaltani perheemme elättämisessä. Pyhän Hengen ohjauksen avulla voin osata pitää tasapainossa velvollisuuksieni täyttämisen kotonamme ja taitojeni kehittämisen ja käyttämisen kotimme ulkopuolella. Kun keskitän voimavarani kotimme vahvistamiseen, tarkoitukseni siellä ja muualla tehdään minulle selväksi.

 

4. Tarkoitus ja kumppanuus avioliitossani

Jeesuksen Kristuksen kirkko antaa avioliitolle suurta arvoa. Temppelissä sinetöidyille mormoneille avioliitolla on mahdollisuus jatkua iankaikkisesti. Temppelissä tekemäni lupaukset Jumalalle ja miehelleni antavat minulle iankaikkista näkökulmaa ja suurempaa sitoutumista. Mormonioppi opettaa, että yksikään mies tai nainen ei voi saavuttaa taivaan korkeinta astetta ilman iankaikkista avioliittoa – me tarvitsemme toisiamme. Löydän tarkoitusta identiteetistäni mormoninaisena, sillä tiedän, että minua tarvitaan hyvin ainutlaatuisella ja erityisellä tavalla avioliitossani.

Kaikki miehet ja naiset evät löydä tässä elämässä kumppania, jonka kanssa mennä naimisiin eikä se haittaa. Herra tulee antamaan jokaiselle lapselleen mahdollisuudet, joita he tarvitsevat tehdäkseen nuo pyhät lupaukset ja ottaakseen vastaan Hänen evankeliuminsa. Tiedän, että naisena voin tarjota jotain hyvin erityistä ja yksilöllistä avioliitolleni. Miehillä ja naisilla on eri vahvuuksia ja eri roolit Jeesuksen Kristuksen evankeliumissa ja molempia rooleja tarvitaan, jotta voidaan ymmärtää evankeliumin tarjoamista siunauksista suurimmat. Mieheni ja minä opettelemme toimimaan yhdessä luodaksemme rauhaisan ja onnellisen kodin. Joitakin mormoniperheitä rakentaa ja kasvattaa yksinhuoltaja eikä sekään haittaa. Näiltä perheiltä ei koskaan evätä samaa rauhaa, lohtua ja ohjausta, jota kahden vanhemman perheet voivat saavuttaa. Jälleen kerran, jokaiselle miehelle ja naiselle tullaan antamaan mahdollisuus valita iankaikkinen avioliitto, vaikkei se tapahtuisikaan tässä elämässä.

 

5. Tarkoitukseni palvelemisessa

Mormoninaisena eläminen itsessään antaa rutkasti mahdollisuuksia palvella muita. Palvelen tehtävässäni kirkossa, tapaan kuukausittain paria kolmea seurakunnan sisarta ja tarjoudun vapaaehtoisena auttamaan kirkon tapahtumissa. Jeesuksen Kristuksen kirkko antaa jäsenilleen kaikki mahdollisuudet palvella lähimmäisiään. Palvelumahdollisuuksien runsaus auttaa minua asennoitumaan paremmin olemaan altis palvelemaan. Olen huomannut, että osallistumiseni Apuyhdistyksen toimintaan ja kotona perheeni elämään, auttaa minua olemaan paremmin tietoinen toisista ympärilläni ja herkempi huomaamaan mahdollisuudet palvella niitä, jotka apua ja tukea tarvitsevat.

Mormoninaiseuteni johtaa minut rakentamaan yhteyksiä muiden kanssa ja olen voinut käyttää tuota yhteyttä auttaakseni toisia ja toisaalta myös saadakseni tukea aikoina, joina olen eniten sitä tarvinnut. Näen tarkoituksen elämälleni noissa Kristuksen kaltaisissa ihmissuhteissani, joita olen muodostanut miehiin, naisiin ja lapsiin ympärilläni. Mormoninaisen identiteettini juuret juontavat suhteestani Jeesukseen Kristukseen ja se puolestaan ohjaa minua kaikilla elämäni osa-alueilla. Jeesus Kristus antaa minulle tarkoituksen ja sisäisen uskon, että voin saada voimaa täyttää tuon tarkoituksen – niin naisena kuin Hänen opetuslapsenaan.

 

Artikkelin on kirjoittanut Charlotte Wilson ja se on alun perin julkaistu aboutmormons.org-sivustolla. Artikkelin on suomentanut Tanja Robinson.