Kirkon profeetta, Russel M. Nelson on pyytänyt meitä hiljattain omassa videoviestissään pohtimaan tapoja kuulla Vapahtajaamme ja keskittymään Häneen. Yksi nykyajan apostoleista, David A. Bednar julkaisi maaliskuun loppupuolella artikkelin ja videon tähän teemaan liittyen.

Vanhin Bednarin kokemukset Vapahtajan kuulemisesta olivat ihanan käytännönläheisiä ja helposti samaistuttavissa. Voisi kuvitella, että apostolille Vapahtajan kuuleminen merkitsisi sellaisia asioita, joita me tavalliset ihmiset emme elämässämme koe.

Vanhin Bednar kertoi avoimesti hyvin yksinkertaisista ja arkisista asioista. Hän mainitsee esimerkiksi vanhurskaan musiikin kuuntelemisen ja pyhien kirjoitusten opiskelemisen tapoina, joilla Hän voi kuulla Kristusta. Voit käydä lukemassa ja kuuntelemassa lisää hänen kokemuksistaan täältä.

Julkaisemassaan sanomassa vanhin Bednar kehotti meitä kaikkia osallistumaan profeetan kutsuun ja kertomaan tavoista, joilla me henkilökohtaisesti koemme kuulevamme Vapahtajaa elämässämme. Tässä kuussa SeuraaKristusta -sivustolla on tarkoitus keskittyä teemaan ’Kuule Häntä’. Tiimimme jäsenet tulevat tämän kuukauden aikana julkaisemaan omia videoitaan ja artikkeleitaan aiheesta. Liittykää mukaan jakamaan ajatuksianne käyttämissänne sosiaalisen median kanavissa!

Mitä ’kuule Häntä’ tarkoittaa?

Vaikka olen kuulunut kirkkoon jo nuoruudestani lähtien minulla oli vaikeuksia hahmottaa, mitä Vapahtajan kuuleminen omalla kohdallani merkitsee. Onneksi presidentti Nelson opetti yleiskonferenssissa, mitä hän tarkoittaa Kristuksen kuulemisella:

“Ensimmäinen sana Opissa ja liitoissa on kuule. Tässä se tarkoittaa, että kuuntelee aikomuksena totella. Kuuleminen tarkoittaa sitä, että kuuntelee Häntä – kuulee, mitä Vapahtaja sanoo, ja sitten ottaa varteen Hänen neuvonsa. Noissa kahdessa sanassa – ‘Kuule Häntä’ – Jumala antaa meille mallin menestykseen, onneen ja iloon tässä elämässä. Meidän tulee kuulla Herran sanaa, kuunnella sitä ja ottaa varteen se, mitä Hän on meille sanonut! – –

Meidän pitää tietoisesti ja jatkuvasti pyrkiä täyttämään päivittäinen elämämme Hänen sanoillaan, Hänen opetuksillaan, Hänen totuuksillaan.”

Vanhin Bednar muistuttaa lohdullisesti, ettei Herran kuulemiseen vaadita täydellisyyttä. Hän sanoo, että saatamme joskus tuntea ettemme ole tarpeeksi hyviä, jotta Jumala puhuisi meille. Voi olla ettemme tunnista Hänen viestejään. Voimme kuitenkin yrittää parhaamme kuullaksemme Häntä rukoilemalla ja lukemalla pyhiä kirjoituksia.

Tässä muutamia kokemuksia, joita minulla on ollut tavoista kuulla Kristusta.

Rukous tienä Jeesuksen kuulemiseen

Kun rukoilemme, puhumme Taivaalliselle Isällemme. Me voimme kertoa Hänelle mitä tahansa, kiittää hyvistä asioista elämässämme ja kokemuksista, joita saamme. Voimme myös pyytää Häneltä apua tai kysyä kysymyksiä asioista, joita emme ymmärrä. Joskus kysymyksemme voi olla vain saada tietää, onko Jumala todella olemassa.

Yksinkertaisin keino, jolla Jumala vastaa meille ja voimme rukouksen kautta kuulla Häntä on se, että Hän lähettää Pyhän Hengen esimerkiksi lohduttamaan meitä, antamaan meille lisää tietoa tai tunnistamaan mikä olisi meille paras vaihtoehto toimia vaikeassa tilanteessa.

Kun tunnemme Pyhän Hengen vaikutuksen elämässämme, tunnemme rauhaa ja iloa sekä älyllisessä että emotionaalisessa mielessä. Saatamme tuntea, että ajatuksemme kirkastuvat ja innostumme jostain ratkaisusta enemmän kuin muista. Voi olla, että surun keskellä koemme rauhaa ja lohtua, jota emme voineet tuntea aikaisemmin. Tai sitten saamme toivoa tulevaisuudelle, vaikka haasteellinen tilanteemme ei olisikaan muuttunut. (Tästä linkistä löytyy loistava artikkeli, joka kuvailee mitä Hengen tunteminen tarkoittaa.)

Joskus Jumala lähettää muita ihmisiä auttamaan meitä vastauksena rukouksiimme ja voimme kuulla Häntä heidän kauttaan.Yleensä hekin toimivat Pyhän Hengen ohjaamina, vaikka eivät välttämättä ole siitä edes itse tietoisia. Sanat, joita joku ystävämme sanoo saattavat antaa meille erityistä toivoa tai puhelinsoitto sukulaiselta tulee juuri oikeaan aikaan antamaan neuvoja, miten toimia ongelmamme ratkaisemiseksi.

Pyhät kirjoitukset apuna Herran kuulemisessa

Kirkossa kuulee usein sanottavan, että jos haluamme puhua Jumalalle meidän tulee rukoilla, mutta jos haluamme Jumalan puhuvan meille, meidän tulee lukea pyhiä kirjoituksia. Pyhät kirjoitukset ovat aina olleet minulle voimallinen tapa kuulla Kristusta. Mormonin kirjan kautta voin kaikkein helpoimmin ja nopeimmin tuntea kuulla Häntä.

Pyhät kirjoitukset kertovat Kristuksesta ja ne sisältävät Hänen omia sanojaan, tai Hänen sanojaan muinaisten profeettojen meille välittäminä. Presidentti Nelson sanoi pyhistä kirjoituksista tapana kuulla Jeesusta:

“Päivittäinen uppoutuminen Jumalan sanaan on ratkaisevan tärkeää hengelliselle selviytymiselle, etenkin näinä yhä suurempien mullistusten päivinä. Kun kestitsemme itseämme Kristuksen sanoilla päivittäin, Kristuksen sanat kertovat meille, kuinka vastata vaikeuksiin, joita emme koskaan uskoneet kohtaavamme.”

Usein opiskellessani pyhiä kirjoituksia voin saada vastauksia kysymyksiin ja huolenaiheisiin, joita on ollut mielessäni. Silloin tuntuu kuin Kristus puhuisi sivulla olevat sanat minulle henkilökohtaisesti.

Toisaalta Herran kuuleminen pyhien kirjoitusten kautta tarkoittaa minulle myös sitä, että että ymmärrykseni niiden sisällöstä kasvaa. Lukiessani koen, että Pyhä Henki antaa minulle uusia ajatuksia ja ideoita, tai huomaan Hänen avullaan yhteyksiä eri kohtien välillä. Parhaiten tunnen kuulevani Vapahtajaa tässäkin asiassa silloin, kun opiskelen toisia varten, esimerkiksi valmistautuessani opettamaan omia lapsiani.

Kuulen Herraa, kun yritän muuttua paremmaksi

Yksi tärkeistä tavoista, joilla kuulen Herraa, on parannuksen teko. Se tarkoittaa, että pyrimme muuttumaan paremmiksi ihmisinä Kristuksen avulla. Pyrimme elämään enemmän niinkuin Hän opetti ja korjaamaan tekemämme virheet, sekä etsimään niistä anteeksiantoa.

Jotkut elämäni hengellisimmistä kokemusista ovat liittyneet näihin muutosprosesseihin. Kun olen pyrkinyt muuttumaan ja pyytänyt anteeksiantoa virheistäni Jumalalta, sen seurauksena sydämeen on tullut suuri rauha. Voin tietää, että saan jättää taakseeni asiat, joista olen kokenut huonoa omaatuntoa.

Voimme lisäksi kokea, että sisimpämme muuttuu. Silloin ei ole kysymys pelkästään siitä, että opimme parempia toimintatapoja, vaan halumme tehdä hyvää kasvaa ja moraalimme vahvistuu. Pyrkiessäni seuraamaan Jeesusta olen voinut kokea, että en ole enää samanlainen kuin ennen vaan olen muuttunut ihmisenä.

Joskus, erityisesti kun kamppailemme luonnollisten heikkouksiemme kanssa ja yritämme tehdä parannusta huonoista taipumuksista, prosessi voi olla hyvin aikaa vievä. Toisinaan meidän täytyy ponnistella eteenpäin työskennellen muutoksen eteen, ennen kuin kuulemme Kristusta.

Pappeuden siunaukset henkilökohtaisena keinona kuulla Vapahtajaa

Kun kohtaamme elämässämme suurempia tai pienempiä haasteista, esimerkiksi terveyteen tai joskus vaikkapa koulunkäyntiin liittyviä, voimme kääntyä Vapahtajan puoleen pyytämällä jotakuta pappeudenhaltijaa antamaan meille siunauksen.

Silloin he asettavat kätensä päämme päälle ja puhuvat sellaisia asioita, joita Taivaallinen Isä kertoisi meille jos Hän puhuisi meille itse. Uskomme, että Pyhän Hengen vaikutus saa heidät sanomaan juuri ne asiat, jotka heidän pitäisi kussakin tilanteessa sanoa.

Mielessäni oli ollut toive, että saisin lisää varmuutta siihen, että voin onnistua virheistäni ja epätäydellisyydestäni huolimatta. Eräänä päivänä täyttäessäni pyykkikonetta mieleeni nousi kirkkaana eräässä siunauksessa mainittu lause. Ne olivat juuri ne sanat, joita olin kaivannut jatkaakseni eteenpäin ja saadakseni toivoa onnistumisesta. Pappeuden siunaukset ovat todella arvokas tapa voida kuulla Herraa ja saada henkilökohtaista ohjausta Häneltä.

Kristuksen kuuleminen kuulemalla hänen kutsumiaan palvelijoita

Voimme kuulla Jeesusta kun luemme pyhistä kirjoituksista sanoja, joita Hän kehoitti muinaisia profeettoja puhumaan. Hän on kutsunut samanlaisia palvelijoita myös meidän aikaamme varten. Ne sanat, joita nykyajan apostolit ja profeetat puhuvat ovat sanoja, joita Jeesus puhuisi kaikille maailman ihmisille jos Hän puhuisi heille itse.

Presidentti Nelson sanoi:

kuulemme Häntä, kun otamme varteen profeettojen, näkijöiden ja ilmoituksensaajien sanat. Jeesuksen Kristuksen asetetut apostolit todistavat aina Hänestä. He osoittavat tien, kun kuljemme läpi kuolevaisuuden kokemustemme sydäntä raastavan sokkelikon.

Mitä tapahtuu, kun tarkoituksellisemmin kuulette, kuuntelette ja otatte varteen sen, mitä Vapahtaja on sanonut ja mitä Hän sanoo nykyään profeettojensa välityksellä? Lupaan, että teitä siunataan lisääntyneellä voimalla selviytyä kiusauksista, kamppailuista ja heikkouksista. Lupaan ihmeitä avioliittoonne, perhesuhteisiinne ja päivittäiseen työhönne. Ja lupaan, että kykynne tuntea iloa lisääntyy, vaikka kuohunta elämässänne lisääntyisikin.”

Profeettojen ja apostolien sanoja löytyy esimerkiksi yleiskonferensseista. Voimme kuulla Vapahtajaa kun luemme tai kuuntelemme heidän puheitaan.

Jumalan kuuleminen ristiriitatilanteissa

Usein erilaisissa ihmissuhteissa joudumme tilanteeseen, jossa osapuolet näkevät asian hyvin eri tavoin. Joskus saatamme kokea, ettemme tule lainkaan ymmärretyiksi tai ettei toinen osapuoli pidä mielipiteitämme minkään arvoisina.

Olen usein kokenut tällaisissa tilanteissa, että Herra ymmärtää näkökulmani ja mielipiteeni. Mutta Hän on auttanut minua näkemään myös tuon toisen henkilön vähän kuin vilaukselta Jumalan perspektiivistä. Samalla olen saanut apua ymmärtää vastapuolen näkökulmaa, ilman että minun tarvitsee loukkaantua tai tuntea etten ole yhtä arvokas.

Silloin olen voinut jättää näennäisen ristiriidan ja lähestyä tilannetta avoimin mielin. Olen voinut joko paremmin selittää omaa ajatustani provosoimatta vastapuolta tai asettua tukemaan häntä huomaten, kuinka voin samaistua hänen esittämäänsä ajatukseen.

Herran kuulemisen valitseminen

Ehkäpä meille naisille tyypillisesti huolehdin usein kaikenlaisista asioista. Joskus maatalouden tilanteesta ja toisinaan taas pesukoneesta kuuluvasta kolinasta. Elämäämme on tänä poikkeusolojen aikana tullut paljon todellisia huolia. Ne saattavat valvottaa meitä öisin tai aiheuttaa meille stressiä.

Ajoittain tällaisten asioiden äärellä huomaan, että eteeni tulee tilanteita, joissa voin valita. En ole edennyt tässä suhteessa pitkälle, mutta joskus onnistun jättämään huolehtimisen Herralle. Huolien pohtimista itsekseen tai tulevaisuuden mahdollisuuksien pyörittelemistä mielessämme saattaa olla vaikea jättää sikseen. Kuitenkin Vapahtajamme ojentaa meille kätensä myös noissa tilanteissa ja pyytää meitä kuulemaan Häntä.

Kun olen tehnyt asian eteen sen, mitä minulta voi kohtuudella odottaa voin jättää huolehtimisen Kristuksen kaikkivoiviin käsiin. Voin tuntea, että olen tehnyt tarpeeksi ja ’kuulla Häntä’ ottamalla vastaan Hänen vakuutuksensa siitä, ettei edes yksikään varpunen putoa maahan Hänen tietämättään. (Matteus 10:29). Voin omalla kohdallani kuulla ”ole levollinen ja tiedä, että minä olen Jumala” (ks. OL 101:16).

Presidentti Nelson kertoi meille, miksi Herran kuuleminen on niin tärkeää “Isämme tietää, että kun meitä ympäröi epävarmuus ja pelko, niin meitä auttaa kaikkein eniten se, että kuulemme Hänen Poikaansa. Sillä silloin kun me pyrimme kuulemaan – todella kuulemaan – Hänen Poikaansa, meitä ohjataan tietämään, mitä tehdä tilanteessa kuin tilanteessa.” Kuinka sinä kuulet Kristusta?

 

Artikkelin on kirjoittanut Paula Jarvis.