Myöhempien aikojen pyhät uskovat Raamatun olevan Jumalan sanaa, sikäli kuin se on oikein käännetty. Me emme siis ajattele, että Raamattu olisi täydellinen. On mahdollista, että inhimillisiä virheitä on eksynyt tekstiin kun sitä on kirjoitettu, käännetty ja kanonisoitu. Voidaan siis sanoa, että raamattu on muuttunut joiltain osin historian aikana.

Raamattu on innoitettu totuuden lähde, mutta me emme usko pelkästään sen sisältävän kaikkea, mitä Jumala haluaa sanoa meille. Päinvastoin, Raamattu on todiste siitä, että Jumala on aina kutsunut profeettoja välittämään Hänen sanansa Hänen lapsilleen, missä tahansa he ovatkin. Pyhiä kirjoituksia voi esiintyä Raamatun ulkopuolella.

Raamattu on profeetallisten opetusten kokoelma Afrikasta, Aasiasta ja Euroopasta. Jumala kutsui profeettoja myös Amerikan mantereella. Heidän opetustensa kokoelmaa kutsutaan Mormonin kirjaksi.

Edellä mainittujen lisäksi uskomme, ettei Raamattu yksinään anna valtuutta kristinuskon ohjaamiseen. Kristittyjä kirkkokuntia on olemassa kymmeniä tuhansia ja on mahdotonta, että kaikilla olisi Raamatusta saatu valtuus opettaa totuutta toisistaan poiketen. Raamatusta löytyvän Jumalan sanan lisäksi tarvitaan Jumalan kutsuma profeetta, jolla on valtuus johtaa kirkkoa.

Onko Raamattu virheetön?

Inhimilliset virheet näkyvät Raamatun tekstissä paikoitellen. Esimerkiksi Saulin (myöhemmin Paavalin) kokemuksesta Kristuksen ilmestyessä hänelle Apostolien teoissa 9:7 kerrotaan: “Saulin matkatoverit seisoivat sanattomina. He kuulivat äänen mutta eivät havainneet ketään.”

Paavalin kertoessa näystään uudelleen kohdassa Apostolien teot 22:9 hän sanoo: “Ne, jotka olivat kanssani, näkivät valon mutta eivät kuulleet sen ääntä, joka minulle puhui.”

Tämänkaltaiset pikkuseikat eivät merkittävästi muuta Raamatun kertomusta. Mutta jos uskoo, että Raamattu on täydellinen, niin näennäiset ristiriidat täytyy ratkaista jotenkin. Siihen on olemassa monia tapoja ja ihmiset ovat tehneet erilaisia päätelmiä tällaisten kohtien suhteen. Myöhempien aikojen pyhille selityksenä voi olla se, ettei joku ole merkinnyt kohtaa muistiin täysin tarkasti.

Uskomme, ettei Raamattu itse opeta olevansa virheetön. Ne kirjoittajat, joiden tekstejä meidän Raamatun kokoelmaamme on valikoitunut eivät kirjoittaneet teoksiaan kokonaista Raamattua silmälläpitäen. Se koottiin vasta 200 vuotta viimeisen kirjoituksen jälkeen. Sen sijaan Uuden Testamentin kirjoittajat työskentelivät omien teostensa parissa ja kommentoivat hieman heille saatavilla olevia pyhiä tekstejä.

Mitä tarkoitamme Raamatusta kadonneilla totuuksilla?

Monia kallisarvoisia ja selkeitä totuuksia on kadonnut Raamatusta vuosisatojen kuluessa. Näitä ovat esimerkiksi opit Jumalan luonteesta tai aikaisemasta olemassaolosta. Jumala on antanut lisää ilmoitusta profeettojen kautta opettaakseen meille asioita, joita ei Raamatussa ilmaista selkeästi tai jotka ovat kadonneet siitä ajan kuluessa. Mormonin kirja sisältää lisää Jumalan sanoja ja Raamatun kanssa todistaa Jeesuksesta Vapahtajanamme.

Jotkut ihmiset ovat ymmärrettävästi varuillaan Mormonin kirjan suhteen, koska Raamattu selvästi sanoo Ilmestyksessä (22:18):

“Jokaiselle, joka kuulee tämän kirjan ennussanat, minä vakuutan: Jos joku panee niihin jotakin lisää, panee Jumala hänen kärsittävikseen ne vitsaukset, joista tässä kirjassa on kerrottu.”

Tämän voi helposti tulkita varoituksena ottaa vastaan muita pyhiä kirjoituksia tai sanomana siitä, että Raamattuun sisältyy Jumalan sana kokonaisuudessaan.

On kuitenkin muistettava, että kun tämä jae kirjoitettiin, Uutta Testamenttia ei ollut vielä olemassa. Tämä jae koskee vain Ilmestyskirjaa, kirjoittaja jopa käyttää sanoja “tämän kirjan ennussanat.” Ilmestyskirja oli tuolloin itsenäinen teos. Kronologisessa aikajärjestyksessä Johannes kirjoitti ilmestyksen itseasiassa ensimmäisenä kirjoituksenaan. Johanneksen evankeliumi ja meidän aikoihimme säästyneet kirjeet arvioidaan kirjoitetun vuosia ilmestyksen jälkeen. Raamatussa kirjojen järjestys ei noudata aikajärjestystä.

Tämän lisäksi samankaltaisia kohtia löytyy Vanhasta Testamentista, mutta niiden kohdalla valitsemme tulkita asian eri tavalla (5. Mooses 4:2; 13:1). Jos pitäisimme niitä varoituksena ottaa vastaan enempää tai päätössanoina Jumalan puheelle, ne kiistäisivät suurimman osan Vanhaa Testamenttia ja Uuden Testamentin kokonaisuudessaan. Raamattu ei missään vaiheessa sano, ettei pyhiä kirjotuksia voi esiintyä kanonisoitavaksi valittujen 66 kirjan ulkopuolella. Tämä on Raamatun ulkopuolinen opetus.

Raamattu itse myös viittaa pyhiin kirjoihin, joita meidän Raamatussamme ei ole mukana. Näitä ovat:

Liittojen kirja (2 Mooses 24:7)

Herran sotien kirja (4. Mooses 21:14)

Oikeamielisen kirja (Joosua 10:13)

Asetusten kirja (1 Samuel 10:25)

Salomon historia (1 Kuningasten kirja 11:41)

Jehun kertomus (2. Aikakirja 20:34)

Uzzian teot (2. Aikakirja 26:22)

Profeettojen kirja (2. Aikakirja 33:19)

Kirje Korinttolaisille (1 Korinttolaiskirje 5:9)

Kirje Efesolaisille (Efesolaiskirje 3:3)

Kirje Laodikeaan (Kolossalaiskirje 4:16)

Viittaukset Juudaan kirjeessä (Juudas 3)

Raamatussa on viitteitä myös uskomuksista ja käytännöistä, joita se ei selitä. Esimerkiksi 1 Korinttolaiskirje 15:29 puhuu kasteesta kuolleiden puolesta “Mitä varten sitten jotkut antavat kastaa itsensä kuolleiden puolesta? Ellei kuolleita lainkaan herätetä, miksi he kastattavat itsensä näiden puolesta?” Opetus asiasta sisältyy Raamattuun, mutta ainoastaan Myöhempien aikojen pyhät nykyään noudattavat tätä käytäntöä ja ovat saaneet siitä lisätietoa.

Tässä artikkelissa kerrotaan temppeleissä tapahtuvista kasteista kuolleiden puolesta.

Miksei Raamattu puhu Mormonin kirjasta?

Itseasiassa Raamatussa puhutaan kahdesta aikakirjasta, jotka tulevat yhdistymään. Raamattu on Juudan sukukunnan kirjoitus. Mormonin kirjan kirjoittivat Joosefin jälkeläiset, jotka lähtivät Jerusalemista 600 eKr. Hesekiel 37:16-19 mainitsee näiden kahden sukukunnan sauvojen eli kirjakääröjen tulevan yhdeksi.

Ihminen, ota puusauva ja kirjoita siihen: ’Juuda ja häneen liittyneet israelilaiset.’ Ota sitten toinen sauva ja kirjoita siihen, Efraimin sauvaan: ’Joosef ja häneen liittyneet Israelin heimot.’ Aseta ne toistensa jatkeeksi, niin että ne kädessäsi yhdistyvät kuin yhdeksi ja samaksi sauvaksi.

Kun maanmiehesi sanovat sinulle: ’Kerro meille, mitä tällä tarkoitat’, anna heille vastaus: Näin sanoo Herra Jumala: Minä otan Joosefin ja hänen johtamiensa Israelin heimojen sauvan, sen, joka on Efraimin hallussa, ja liitän sen Juudan sauvan jatkeeksi, yhdistän ne kädessäni yhdeksi ja samaksi sauvaksi.

Tässä kohdassa kerrotaan Raamatun ja Mormonin kirjan tulevaisuudessa toimivan yhdessä. Ne opettavat samoja asioita, vaikka kirjoittajina ovat eri puolilla maailmaa eläneet profeetat.

Jos Raamattu on virheellinen, onko Jumalakin epätäydellinen?

Ei. Jumala on täydellinen, mutta tekee työtään ihmisten kautta, jotka eivät ole. Jopa profeetoilla on virheensä. Kirjoittaminen voi olla virheellistä, samoin kääntäminen. Mutta tästä epätäydellisyydestä huolimatta meillä on tarpeeksi tietääksemme Jumalasta sen, mikä on meille välttämätöntä.

Onko Myöhempien aikojen pyhillä kaikki pyhät kirjoitukset?

Ei. Emme todellakaan ajattele näin. Itse asiassa Juudan ja Josephin sukukuntien lisäksi odotamme jonain päivänä saavamme käyttöömme myös kymmenen kadonneen sukukunnan aikakirjat. Mormonin kirja kertoo Kristuksen käyneen myös heidän luonaan. He ovat varmasti kirjoittaneet pyhiä kirjoituksia näiden kahden tiedossa olevan sukukunnan kirjoitusten tavoin.

Myös osia Mormonin kirjasta jätettiin kääntämättä, koska ne oli sinetöity. Näistä Jumala sanoi, etteivät ihmiset ole vielä kelvollisia saamaan niitä ja että Hän koettelisi heidän uskoaan niiden kirjoitusten suhteen, joita on antanut meille.

Kristus puhui Mormonin kirjassa ihmisille muista pyhistä kirjoituksista sanoen:

Ettekö tiedä, että kansakuntia on enemmän kuin yksi? Ettekö tiedä, että minä, Herra, teidän Jumalanne, olen luonut kaikki ihmiset ja että minä muistan ne, jotka ovat meren saarilla, ja että minä hallitsen ylhäällä taivaissa ja alhaalla maassa; ja minä tuon julki sanani ihmislapsille, niin, vieläpä kaikille maan kansakunnille?

Niinpä, koska teillä on Raamattu, teidän ei pidä luulla, että se sisältää kaikki minun sanani, eikä teidän pidä luulla, etten ole kirjoituttanut enempää.

Sillä minä käsken kaikkia ihmisiä, sekä idässä että lännessä ja pohjoisessa ja etelässä ja meren saarilla, että heidän tulee kirjoittaa ne sanat, jotka minä heille puhun; sillä niistä kirjoista, jotka kirjoitetaan, minä tuomitsen maailman, jokaisen ihmisen tekojensa mukaan, sen mukaisesti, mitä on kirjoitettu. (2 Nefi 29:7, 10-11)

Raamattu on pyhä kirjoitus Myöhempien aikojen pyhille. Käytämme sitä yhdessä Mormonin kirjan ja muiden nykyajan ilmoitusten kanssa. Uskomme, että sekä Raamattu että Mormonin kirja ovat Jumalan innoittamia ja ne opettavat meitä uskomaan Jeesukseen. Uskomme, että Jumala vastaa rukouksiimme jos pyydämme häneltä tietoa. Rukoilemalla voimme saada itse tietää Raamatun ja Mormonin kirjan olevan Jumalan sanaa.

Teksti on mukaelma Saintsunscripted.com -sivustolla ilmestyneestä artikkelista Is the Bible Perfect, jonka on koonnut sivuston työryhmä.

Tule keskustelemaan kanssamme hengellisyyteen liittyvistä aiheista Seuraa Kristusta Facebook-ryhmässä: