Kolminaisuus tarkoittaa oppia, jonka mukaan Taivaan Isä, Jeesus Kristus ja Pyhä Henki ovat yksi ja sama olento. Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäsenet uskovat, että jumaluuden jäsenet ovat kolme eri persoonaa, mutta nämä ovat yhtä tarkoituksessa. Se tarkoittaa, että Taivaallinen Isä, Kristus ja Pyhä Henki työskentelevät yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. He tahtovat sinun ja minun, kaikkien Jumalan henkilapsien, pelastuvan ja palaavan takaisin heidän luokseen. 

Jumaluuden kolme jäsentä eivät kuitenkaan ole yksi ja sama persoona. He ovat kolme erillistä olentoa. Talmagen mukaan ”nämä [Isä, Poika ja Pyhä Henki] muodostavat pyhän kolminaisuuden, joka käsittää kolme fyysisesti erillistä yksilöä, jotka yhdessä muodostavat taivaiden johtavan neuvoston”. (kts. James E. Talmage: Jeesus Kristus. Suomennettu painos 1982.) 

Opissa ja liitoissa 130:22 sanotaan:

Isällä on liha- ja luuruumis, yhtä käsinkosketeltava kuin ihmisen; Pojalla myös; mutta Pyhällä Hengellä ei ole liha- ja luuruumista, vaan hän on henkipersoona. Ellei niin olisi, Pyhä Henki ei voisi asua meissä.

Jeesuksen Kristuksen kirkon jäsenten näkemys jumaluuteen perustuu kaikkiin pyhiin kirjoituksiin, myös raamattuun. Hyvänä esimerkkinä voidaan pitää Kristuksen ja Taivaallisen Isän välistä suhdetta. Opettaessaan Kristus ei koskaan ottanut vastaan kiitosta ihmisiltä. Hän antoi kaiken kunnian aina Isälle. Esimerkiksi Mark. 10:18 Jeesus sanoo miehelle: Miksi sanot minua hyväksi? Ainoastaan Jumala on hyvä, ei kukaan muu. Koko maanpäällisen elämänsä aikana Kristus pyrki kunnioittamaan Isäänsä ja opettamaan ihmisiä tekemään samoin. Kristus ei tullut toteuttamaan omaa tahtoaan, vaan toteuttamaan Isänsä tahdon. 

Apostolien teoissa luvuissa 6 ja 7 kerrotaan Stefanoksesta, joka tuomitaan kivitettäväksi. Luvun 7 jakeissa 55 ja 56 Stefanos näkee juuri ennen tuomiotaan kaksi erillistä persoonaa: Jumalan ja Kristuksen, joka seisoo Jumalan oikealla puolella. 

Jumaluuden ymmärtämiseksi on osattava erottaa jumaluuden jäsenet toisistaan. Toisin kuin kolminaisuudessa opetetaan, he ovat eri persoonia, ja heillä on omat tehtävät ja roolit. Olen itse oppinut ymmärtämään jumaluutta opiskelemalla persoonista yksilöinä ja pyrkien kehittämään suhdettani heistä jokaisen kanssa. 

Taivaallinen Isä

Iankaikkinen Isä, Elohim, on henkiemme isä. Hän on kaikkivaltias ja kaikkitietävä. Hän on luonut henkemme, ja me olemme kirjaimellisesti Hänen lapsiaan. Taivaallisella Isällä on fyysinen ruumis. Meidät on kirjaimellisesti luotu hänen kuvaksensa. 

Jeesus Kristus 

Kristusta kutsutaan Esikoiseksi, sillä hän on Taivaallisen Isän ensimmäinen henkilapsi. Hän on Jumalan ainosyntyinen: kuten mekin, myös Kristus on Taivaallisen Isän lapsi, mutta vain Kristus on Jumalan lapsi myös fyysisesti. (kts. Jeesus Kristus on Jumalan ainosyntyinen Poika.) Hän on Vapahtajamme, sillä hän kärsi ja kuoli maailman syntien tähden. Vain Kristuksen armon kautta me voimme pelastua. Hän on Vanhan Testamentin Jehova ja Uuden Testamentin Messias. Häntä kutsutaan Luojaksi, sillä Hän loi maailman Taivaallisen Isän johdolla. 

Pyhä Henki

Pyhä Henki on henkipersoona, jolla ei ole fyysistä ruumista, toisin kuin Isällä ja Pojalla. Hän todistaa Isästä ja Pojasta. Me voimme tuntea Hänen läsnäolonsa ja Hän voi ohjata, auttaa sekä lohduttaa meitä. Taivaallinen Isä puhuu kanssamme Pyhän Hengen kautta. 

Jumaluuden jäsenistä käytettävät nimitykset 

Toisinaan on vaikeaa ymmärtää, milloin pyhissä kirjoituksissa puhutaan Taivaallisesta Isästä ja milloin Kristuksesta. Sen vuoksi koko jumaluuden käsittäminen voi olla haastavaa. Olen huomannut, että minua auttaa, kun opin heistä pyhissä kirjoituksissa käytettävät eri nimet ja nimitykset. Esimerkiksi juuri Jehova ja Messias viittaavat Kristukseen, Elohim Taivaalliseen Isään. 

Jumala-termiä saatetaan joskus käyttää viittaamaan sekä Taivaan Isään että Kristukseen, joskus myös Pyhään Henkeen. Ja toisinaan Kristuksesta käytetään nimitystä ”Isä”. Tämä voi aiheuttaa hämmennystä ja kysymyksiä siitä, eikö tässä ole kyseessä juuri kolminaisuus. Mutta loppujen lopuksi asia ei ole niin monimutkainen kuin miltä se kuulostaa. 

Onko Kristus Isä vai Poika? 

Vanhin Ballard opettaa Kristuksen monista nimistä puheessaan Building Bridges for Understanding. Vapaasti suomennettuna Ballard sanoo: 

Kuinka Jeesus Kristus voi olla sekä Isä ja Poika? Se ei ole niin monimutkaista kuin miltä se kuulostaa. Vaikka Hän on Jumalan Poika, Hän on kirkon pää, joka on uskovaisten perhe. Kun synnymme hengellisesti uudelleen [kun menemme kasteelle], me tulemme adoptoituneeksi Hänen perheeseensä. Hänestä tulee Isämme tai johtajamme. 

Mennessämme kasteelle me siis synnymme uudelleen Kristuksen kautta, ja meistä tulee kuvainnollisesti Hänen jälkeläisiään!

Entäs pyhien kirjoitusten kohdat, joissa puhutaan Isän, Pojan ja Pyhän Hengen olevan yhtä? Tällaiset jakeet on helppo tulkita väärin ja ymmärtää, että jumaluuden jäsenet olisivat kirjaimellisesti yhtä, kolminaisuus, yksi ja sama persoona. Usein jakeissa kuitenkin tarkoitetaan Heidän yhteistä tarkoitustaan. Isä, Poika ja Pyhä Henki työskentelevät yhdessä saattaakseen meidät takaisin heidän luokseen. Heillä on yhteinen päämäärä, ja he työskentelevät yhdessä sen toteuttamiseksi. 

Tästä artikkelista voit lukea Susannan kokemuksia uskosta

Jos emme usko kolminaisuusoppiin, olemmeko kristittyjä?

Kirkon keskeisimmät opit on jäsennelty uskonkappaleisiin. Ensimmäinen uskonkappale ilmaisee: ”Me uskomme Jumalaan, iankaikkiseen Isään, ja hänen Poikaansa, Jeesukseen Kristukseen, ja Pyhään Henkeen.” Tämä on kirkkomme perustuksellinen oppi, joka yksinkertaisuudellaan selittää sen, mihin uskomme keskittyy. Me uskomme kolmeen jumaluuden jäseneen, mutta emme kolminaisuuteen. Omistautumisemme ja hartautemme kohdistuu heihin, kuten muissakin kristinuskoissa. Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäsenet ovat kristittyjä.   

Tästä voit lukea lisää siitä, miksi myöhempien aikojen pyhät voidaan lukea kristittyjen joukkoon

Toisinaan olen pohtinut, miten voin tehdä jumaluuden jäsenistä todellisemman osan elämääni. Mielestäni se vaatii tietoisia ponnisteluja. Vuosia sitten pohdin tätä kysymystä nuorten naisten leirillä. Järkeilin, että voin oppia tuntemaan Taivaan Isää rukoilemalla Hänelle. Pyhää Henkeä voin kirjaimellisesti tuntea. Mutta miten oppia tuntemaan Kristusta?

Sain leirillä vastauksen, joka yllätti minut. Jotta voisin oppia tuntemaan Jeesusta Kristusta, minua kehotettiin palvelemaan muita ja sillä tavoin noudattaa Kristuksen opetuksia. Olen yhä uudestaan ja uudestaan huomannut, että tämä neuvo on ollut yksi elämäni tärkeimmistä opetuksista. Olen todella oppinut ymmärtämään Kristuksen elämää, josta voimme lukea Uudessa Testamentissa, kun olen pyrkinyt toimimaan kuten Kristus toimisi. 

Henkilökohtainen suhteeni jokaiseen jumaluuden jäseneen ja ymmärrykseni jokaisesta heistä on siunannut elämääni monin tavoin. Taivaallisen Isän minua kohtaan osoittama rakkaus on toiminut kantavana voimana elämässäni, kun olen ollut sen tarpeessa. Olen löytänyt suuntaa ja tarkoitusta seuratessani Kristuksen esimerkkiä. Pyrkimällä kuulemaan Pyhää Henkeä Hänen ohjatessaan minua Jumalan minulle valmistamalle polulle olen löytänyt elämästäni mahdollisuuksia, joita en olisi yksin löytänyt. 

Artikkelin on kirjoittanut Nella Ihalmo

Kenestä jumaluuden jäsenestä sinä haluaisit oppia lisää? 

Tule keskustelemaan kanssamme hengellisyyteen liittyvistä aiheista Seuraa Kristusta Facebook-ryhmässä: